Successive Principals
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, कोहिमा

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kohima

Successive Principals

Sl.No Name Of Principal From To
1 Sh.
S. C. Bhattacharjee
29.01.1988 04.12.1989
2 Sh. MD Mishra, I/C 05/12/1989 27/08/1990
3 Sh.
J. Tripathi
28/08/1990 17/07/1991
4 Sh.
DI Arunatan, I/C
18/07/1991 05/08/1991
5  Sh. Antti Jaswal 11.08.2014

07/09/1992

6 Sh.
VK Mishra, I/C
08/09/1992

13/12/1992

7 Sh. B. M. Veerabhadrai 14/12/1992

03/08/1994

8 Sh. V. K. Mishra, I/C 04/08/1994

27/06/1995

9 Sh.
S. Chandrasekaran
28/06/1995

12/08/1996

10 Sh.
Vangam Kasar I/C
13/08/1996

20/08/1996

11 Sh.
T Mahabaleshwarappa, I/C
21/08/1996

27/05/1997

12 Sh. B. Pratap, I/C 28/06/1997

06/09/1997

13 Sh. SC Jha, I/C 16/09/1997

15/09/1998

14 Sh.
RK Tiwari, I/C
07/09/1998 23/08/2000
15 Sh.
B. Pratap, I/C
24/09/2000 01/03/2001
16 Sh.
SF Rehman (Addl Incharge)
02/03/2001 22/07/2001
17 Sh.
NP Rajan
23/07/2001 03/06/2004
18 Sh.
B. Ganguly,
I/C
05/06/2004 11/06/2004
19 Sh. T. J. Tommy 11/06/2004 24/07/2007
20 Sh. B. Kollo, I/C 24/07/2007 30/07/2007
21 Sh.
S. KUMAR
31/07/2007 30/04/2008
22 Sh. B. Kollo,  I/C 01/05/2008 09/07/2008
23 Sh.
MK Goyal,
I/C
09/07/2008 23/08/2008
24 Sh.
A. Khumba
23/08/2008 19/05/2009
25 Sh.
M. K. Goyal,
I/C
19/05/2009 13/06/2009
26 Sh.
J. talukdar
I/C
13/06/2009 16/06/2009
27 Sh.
A. Athikho,
I/C
16/06/2009 05/07/2011
28 Sh.
Lalit Kalra
05/07/2011 16/06/2015
       
29 Sh.
K. Kapfo
16/06/2015 19/08/2021
30 Sh. Besii Kollo, I/C 20.08.2021 01.05.2022
31 Sh. Th. Premkumar Singh, I/C 02.05.2022 13.06.2023
32 Sh. M. P. Shivhare 14.06.2023 Till Date