Results
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय,मनकापुर, गोंडा (उ0प्र0)

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gonda

Results

Result Of Annual Exams-2019-20

JAWAHAR NAVODAYA VIDALAYA MANKAPUR, GONDA
Annual  Results     Class-VI (A)           Session   2019-20
M.M - 100
R.No  Name  Eng Hindi Math Sc. S.St Mal. Total %
1 Astha Mishra 44 53 34 39 35 36 241 40.17
2 Ayushi Shukla  40 41 39 40 40 45 241 40.17
3 Chandni Prajapati  42 79 84 70 48 88 411 68.5
4 Deepika Soni  84 73 85 98 90 76 506 84.33
5 Kumkum Singh  67 83 87 98 65 90 490 81.67
6 Palak Kasaudhan  79 84 86 88 82 96 515 85.83
7 Priya Tiwari  62 81 81 79 79 88 470 78.33
8 Ridhima Rastogi  62 81 82 62 79 80 446 74.33
9 Ranjana Maurya 83 90 96 90 92 98 549 91.5
10 Simpi Mishra  41 74 85 98 54 58 410 68.33
11 Shraddha Shrivastava  92 94 86 90 82 90 534 89
12 Vineeta Yadav  44 75 86 80 62 94 441 73.5
13 Yashasvi Vardhan Tiwari  68 74 67 65 57 86 417 69.5
14 Ansh Verma  61 76 94 77 82 98 488 81.33
15 Alok Verma  70 84 94 88 78 78 492 82
16 Anubhav Mishra  42 78 85 71 78 86 440 73.33
17 Akhilesh 42 58 80 78 62 80 400 66.67
18 Arun Kumar  54 80 85 73 90 80 462 77
19 Arun Ku.Verma  46 80 85 71 81 78 441 73.5
20 Amit Kumar  42 71 76 89 62 94 434 72.33
21 Adarsh Tiwari  42 69 87 79 79 100 456 76
22 Anupam Pandey  42 59 34 35 43 34 247 41.17
23 Ashutosh Mishra  65 75 84 64 84 100 472 78.67
24 Amitesh Bharti  51 84 83 79 79 100 476 79.33
25 Anurag Tiwari  44 81 96 80 76 100 477 79.5
26 Dinesh Verma  57 78 75 79 68 82 439 73.17
27 Dhananjay Shukla  71 80 94 80 80 100 505 84.17
28 Kumar Shreesh  49 82 72 62 79 44 388 64.67
29 Loknath Tiwari  70 78 76 70 79 80 453 75.5
30 Mohit Kumar  44 74 78 55 45 98 394 65.67
31 Pankaj Shukla  45 75 53 73 48 42 336 56
32 Priyanshu Gupta  45 73 90 50 68 100 426 71
33 Rohit Bhaskar  60 74 67 70 58 50 379 63.17
34 Adarsh Gautam  43 55 34 77 44 58 311 51.83
35 Shivkant Gupta 64 80 83 60 68 100 455 75.83
36 Shivam Pandey  42 78 83 59 50 92 404 67.33
37 Vivek Mishra  56 83 76 63 75 94 447 74.5
38 Rishabh Kasaudhan  79 81 100 73 85 89 507 84.5
39 Siddhartha singh  43 78 71 86 64 76 418 69.67
  2137 2905 2994 2798 2630 3113    
Sub Avg. 56.24 76.45 78.79 73.63 69.21 81.92    
                   

Class Teacher                                                      I/c.Exam                                                 Principal 

  

 

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Distt- MANKAPUR GONDA
Consolidated Result Sheet (Yearly Exam)
2019-2020
Class : VI-B
Roll No. Name of the student Malayalam  Hindi English Maths Science S. Science Total %
80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100
1 ANUSHKA PANDEY 42 53 53 66 32 40 48 60 55 69 40 50 338 56.25
2 ANANYA BHASKAR 50 63 67 84 37 46 55 69 65 81 53 66 409 68.13
3 ISHIKA SINGH 62 78 71 89 46 58 67 84 56 70 61 76 454 75.63
4 KU MINAKSHI 45 56 54 68 27 34 55 69 55 69 52 65 360 60.00
5 KU SIDDHI TIWARI 78 98 69 86 52 65 69 86 60 75 59 74 484 80.63
6 MAMTA VERMA 69 86 65 81 57 71 71 89 64 80 60 75 483 80.42
7 MONIKA SINGH 45 56 56 70 32 40 45 56 49 61 41 51 335 55.83
8 NIDA BANO 61 76 68 85 27 34 66 83 56 70 60 75 423 70.42
9 REET SHUKLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 RITUPARANA 74 93 65 81 33 41 62 78 67 84 50 63 439 73.13
11 SHIVANI 59 74 67 84 33 41 59 74 59 74 61 76 423 70.42
12 STUTI PANDEY 53 66 72 90 60 75 56 70 67 84 63 79 464 77.29
13 TANVI SINGH 48 60 58 73 27 34 42 53 46 58 49 61 338 56.25
14 TRIPTIKA DWIVEDI 56 70 53 66 37 46 71 89 54 68 49 61 400 66.67
15 ADITYA PATHAK 27 34 44 55 27 34 31 39 28 35 28 35 231 38.54
16 AKHILESH DUBEY 38 48 56 70 47 59 64 80 68 85 70 88 429 71.46
17 ADARSH BHARTI 77 96 61 76 27 34 66 83 72 90 59 74 453 75.42
18 ANJNEY PANDEY 40 50 59 74 29 36 45 56 54 68 51 64 348 57.92
19 ARPIT GUPTA 77 96 64 80 58 73 71 89 76 95 63 79 511 85.21
20 ANSH UTKARSH 75 94 61 76 53 66 58 73 69 86 68 85 480 80.00
21 ANURAG GUPTA 75 94 66 83 60 75 76 95 58 73 67 84 503 83.75
22 ANKIT KUMAR 37 46 62 78 33 41 71 89 57 71 53 66 391 65.21
23 ANEESH KUMAR 46 58 60 75 27 34 61 76 62 78 41 51 371 61.88
24 CHANDAN 69 86 56 70 30 38 27 34 50 63 41 51 341 56.88
25 DIVYANSHU 58 73 63 79 42 53 70 88 59 74 63 79 444 73.96
26 PRASHANT  SINGH 67 84 60 75 38 48 68 85 63 79 72 90 460 76.67
27 PRATYUSH RANJAN 62 78 63 79 38 48 66 83 55 69 54 68 423 70.42
28 PRIYANSHU GAUTAM 29 36 64 80 27 34 60 75 62 78 70 88 390 65.00
29 RAVI BHARTI 40 50 53 66 29 36 62 78 52 65 54 68 363 60.42
30 SHIVAM KUMAR 67 84 69 86 34 43 66 83 50 63 68 85 443 73.75
31 SHIVAM GUPTA 69 86 61 76 37 46 49 61 48 60 62 78 408 67.92
32 SURAJ SHUKLA 27 34 55 69 32 40 62 78 53 66 58 73 359 59.79
33 SHIVAM TIWARI 80 100 71 89 32 40 63 79 51 64 69 86 458 76.25
34 SHIVAM KANAUJIYA 32 40 59 74 42 53 70 88 50 63 59 74 390 65.00
35 SHIVAM KUMAR 38 48 47 59 27 34 32 40 37 46 34 43 269 44.79
36 TANISH KASHYAP 72 90 60 75 47 59 51 64 60 75 49 61 424 70.63
37 VISHAL DEV PRAJAPATI 80 100 69 86 66 83 67 84 74 93 75 94 539 89.79
38 VIRENDRA KUMAR 59 74 63 79 51 64 67 84 61 76 62 78 454 75.63
39 VISHAL PASWAN 29 36 45 56 27 34 27 34 28 35 27 34 229 38.13
40 MANISH SHUKLA 27 34 40 50 27 34 29 36 28 35 27 34 223 37.08
                               
Total 2674 2936 1859 2806 2723 2678 2613
Subject Average 66.84 73.41 46.47 70.16 68.06 66.94 65.31

 

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Distt-  GONDA
Consolidated Result Sheet (Yearly Exam)
2019-2020
Class : VII-A
Roll No. Name of the student Malayalam  Hindi English Maths Science S. Science Total %
80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100
1 Aayushi 78 98 69 86 56 70 46 58 55 69 59 74 454 75.63
2 Aradhya 78 98 46 58 67 84 69 86 75 94 73 91 510 85.00
3 Arunima Pandey 77 96 71 89 71 89 76 95 75 94 77 96 559 93.13
4 Diksha Pandey 65 81 54 68 57 71 28 35 48 60 42 53 368 61.25
5 Jagriti Mishra 78 98 65 81 55 69 57 71 62 78 70 88 484 80.63
6 Juhi Mishra 80 100 74 93 67 84 74 93 73 91 78 98 558 92.92
7 Poornima Tiwari 78 98 68 85 63 79 73 91 72 90 71 89 531 88.54
8 Sakshi Srivastava 78 98 64 80 66 83 37 46 61 76 62 78 460 76.67
9 Savita Makkad 50 63 59 74 41 51 30 38 49 61 40 50 336 56.04
10 Shikha Ruhela 75 94 68 85 61 76 62 78 70 88 65 81 501 83.54
11 Shradha Tiwari 77 96 60 75 59 74 64 80 59 74 67 84 483 80.42
12 Tanvee Mishra 70 88 59 74 47 59 31 39 53 66 31 39 364 60.63
13 Abhishek Pal 70 88 71 89 57 71 53 66 68 85 66 83 481 80.21
14 Adarsh 60 75 58 73 27 34 33 41 54 68 49 61 351 58.54
15 Akshansh Mishra 50 63 61 76 68 85 45 56 58 73 64 80 433 72.08
16 Aman Kumar 60 75 55 69 37 46 58 73 48 60 51 64 386 64.38
17 Aman Verma 78 98 63 79 46 58 69 86 65 81 71 89 490 81.67
18 Ambuj Singh 78 98 72 90 71 89 78 98 70 88 73 91 553 92.08
19 Amrendra kr. Bharti 76 95 74 93 59 74 64 80 66 83 62 78 501 83.54
20 Anurag Verma 80 100 71 89 54 68 67 84 60 75 69 86 501 83.54
21 Aryan Tripathi 76 95 58 73 36 45 61 76 62 78 59 74 440 73.33
22 Hari Om Jaiswal 80 100 67 84 69 86 78 98 70 88 70 88 543 90.42
23 Harish Mishra 80 100 65 81 62 78 73 91 69 86 74 93 529 88.13
24 Manish Sonkar 79 99 59 74 32 40 59 74 65 81 62 78 445 74.17
25 Navdeep Singh 80 100 71 89 50 63 63 79 69 86 68 85 501 83.54
26 Priyanshu Shukla 79 99 74 93 65 81 75 94 74 93 69 86 545 90.83
27 Raj Verma 78 98 62 78 37 46 66 83 69 86 67 84 474 78.96
28 Ram Anuj 78 98 67 84 62 78 73 91 70 88 75 94 531 88.54
29 Ravi Verma 50 63 62 78 56 70 73 91 68 85 63 79 465 77.50
30 Rohit Kumar 50 63 48 60 59 74 29 36 51 64 56 70 366 61.04
31 Shahanawaj Ahmed 50 63 68 85 64 80 68 85 63 79 74 93 484 80.63
32 Shani Maurya 65 81 68 85 58 73 67 84 59 74 67 84 480 80.00
33 Shani Sharan Verma 76 95 65 81 61 76 43 54 60 75 67 84 465 77.50
34 Shiva Patel 76 95 66 83 59 74 72 90 66 83 74 93 516 86.04
35 Shyam Dubey 76 95 65 81 55 69 41 51 64 80 66 83 459 76.46
36 Suraj Kanaujiya 78 98 46 58 37 46 33 41 43 54 42 53 349 58.13
37 Vijay Verma 78 98 67 84 63 79 66 83 70 88 72 90 520 86.67
38 Vishal 78 98 61 76 56 70 55 69 59 74 71 89 475 79.17
39 Vishesh Maurya 65 81 60 75 67 84 65 81 72 90 61 76 488 81.25
40 Lakshya Verma 79 99 65 81 72 90 32 40 58 73 63 79 461 76.88
41 Shailendra Yadav 79 99 70 88 64 80 74 93 75 94 74 93 545 90.83
Total 3708 3270 2891 2975 3246 3293 3230
Subject Average 90.43 79.76 70.52 72.56 79.18 80.30 78.79

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, MANKAPUR, GONDA
   CLASS: 7th B  ANNUAL EXAMINATION   M.M.: 80  
                     
R.No. NAME OF STUDENT ENGLISH HINDI MALAYALAM MATHS. SCIENCE S.SCI. Total %age Rank
80 80 80 80 80 80 480
1 Aastha Singh  65.0 69.0 78.0 38.0 62.0 67.0 379.0 79.0 22
2 Aastha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
3 Ananya Satsargi 69.0 64.0 79.0 70.0 75.0 65.0 422.0 87.9 8
4 Anmol Pandey 56.0 67.0 79.0 33.0 52.0 65.0 352.0 73.3 29
5 Dipti Mishra  67.0 42.0 65.0 62.0 53.0 68.0 357.0 74.4 27
6 Divyanshi Rastogi 69.0 64.0 75.0 49.0 59.0 65.0 381.0 79.4 21
7 Mahi Tiwari  70.0 75.0 78.0 74.0 76.0 75.0 448.0 93.3 1
8 Nancy 40.0 52.0 78.0 7.0 41.0 54.0 272.0 56.7 35
9 Nidhi Tiwari  65.0 65.0 78.0 42.0 47.0 48.0 345.0 71.9 30
10 Rekha Sharma  65.0 64.0 75.0 51.0 53.0 75.0 383.0 79.8 20
11 Riya Sahu 13.0 44.0 76.0 9.0 31.0 42.0 215.0 44.8 37
12 Suman Pal 59.0 42.0 80.0 66.0 67.0 70.0 384.0 80.0 19
13 Tanu Mishra  64.0 67.0 78.0 61.0 68.0 70.0 408.0 85.0 12
14 Tanya Singh 69.0 65.0 78.0 61.0 53.0 69.0 395.0 82.3 15
15 Abhay upadhya  31.0 42.0 65.0 49.0 50.0 54.0 291.0 60.6 34
16 Abhishek Maurya  41.0 67.0 65.0 61.0 61.0 68.0 363.0 75.6 26
17 Abhishek Soni  58.0 63.0 75.0 49.0 65.0 76.0 386.0 80.4 18
18 Aman Paswan  54.0 62.0 77.0 35.0 46.0 60.0 334.0 69.6 32
19 Amrendra Verma  29.0 54.0 50.0 22.0 32.0 60.0 247.0 51.5 36
20 Anand Pandey  67.0 64.0 80.0 67.0 63.0 66.0 407.0 84.8 13
21 Anurag Chaudhary  65.0 68.0 80.0 72.0 65.0 66.0 416.0 86.7 11
22 Akshay Chaudhary  62.0 59.0 79.0 65.0 49.0 51.0 365.0 76.0 25
23 Arun Verma  0.0 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 14.4 38
24 Avadh Pandey  63.0 66.0 75.0 61.0 60.0 69.0 394.0 82.1 16
25 Ayush Kumar Sumant 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
26 Ayush Verma  65.0 67.0 80.0 71.0 62.0 78.0 423.0 88.1 6
27 Chandra Prakash Singh  69.0 68.0 76.0 62.0 69.0 74.0 418.0 87.1 10
28 Daddan Kumar  42.0 58.0 70.0 53.0 60.0 54.0 337.0 70.2 31
29 Deepak Azad  48.0 62.0 79.0 65.0 50.0 53.0 357.0 74.4 27
30 Dherendra Mishra 55.0 69.0 80.0 79.0 67.0 73.0 423.0 88.1 6
31 Himanshu Pandey  64.0 69.0 79.0 52.0 67.0 71.0 402.0 83.8 14
32 Jay Vendra  45.0 63.0 70.0 28.0 60.0 67.0 333.0 69.4 33
33 Nishant Jaiswal  66.0 69.0 70.0 54.0 59.0 75.0 393.0 81.9 17
34 Prabhat Soni 64.0 71.0 78.0 71.0 67.0 77.0 428.0 89.2 4
35 Raj Soni 63.0 66.0 80.0 76.0 78.0 71.0 434.0 90.4 2
36 Sandeep Shukla  50.0 61.0 60.0 61.0 60.0 75.0 367.0 76.5 24
37 Shri Kant Shukla  62.0 63.0 78.0 69.0 72.0 76.0 420.0 87.5 9
38 Suraj Bharti  52.0 52.0 77.0 63.0 62.0 66.0 372.0 77.5 23
39 Umang Tiwari 70.0 66.0 76.0 75.0 77.0 69.0 433.0 90.2 3
40 DEVASHISH MISHRA 69.0 69.0 79.0 59.0 69.0 79.0 424.0 88.3 5
    Subject Average: 53.13 59.18 69.38 51.05 55.18 61.53      

 

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Distt-  GONDA
Consolidated Result Sheet (Yearly Exam)
2019-2020
Class : VIII-A
Roll No. Name of the student Malayalam  Hindi English Maths Science S. Science Total %
80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100
1 Aditi Chauhan 80 100 70 88 52 65 59 74 70 88 60 75 489 81.46
2 Anvesha Singh 80 100 63 79 40 50 38 48 59 74 53 66 416 69.38
3 Anushka Mishra 80 100 59 74 45 56 51 64 53 66 54 68 428 71.25
4 Divya  80 100 72 90 61 76 72 90 71 89 60 75 520 86.67
5 Divya Tripathi 80 100 64 80 39 49 67 84 58 73 54 68 453 75.42
6 Kirti Singh 80 100 67 84 41 51 57 71 59 74 57 71 451 75.21
7 Monika Tiwari 80 100 68 85 51 64 71 89 66 83 70 88 508 84.58
8 Pragati Dwivedi 80 100 69 86 50 63 79 99 74 93 67 84 524 87.29
9 Pratiksha Mishra 80 100 68 85 45 56 63 79 59 74 68 85 479 79.79
10 Saumya Tripathi 80 100 69 86 60 75 74 93 70 88 64 80 521 86.88
11 Swati Tiwari 80 100 59 74 27 34 34 43 38 48 45 56 354 58.96
12 Tejashvi Chaturvedi 80 100 68 85 62 78 80 100 76 95 78 98 555 92.50
13 Aditya Shukla 50 63 66 83 36 45 55 69 55 69 60 75 403 67.08
14 Aditya Mishra 72 90 42 53 39 49 41 51 35 44 58 73 359 59.79
15 Abhishek Sonkar 76 95 61 76 27 34 27 34 47 59 42 53 350 58.33
16 Adarsh Pathak 60 75 61 76 43 54 64 80 56 70 55 69 424 70.63
17 Ajeet Kumar 78 98 70 88 63 79 80 100 73 91 70 88 543 90.42
18 Aakash Ratan 50 63 59 74 33 41 66 83 49 61 64 80 401 66.88
19 Amrish Tiwari 40 50 64 80 48 60 74 93 60 75 66 83 440 73.33
20 Ankit Mishra 50 63 63 79 43 54 48 60 51 64 54 68 386 64.38
21 Chandan Tiwari 50 63 72 90 55 69 79 99 69 86 72 90 496 82.71
22 Karan Prajapati 60 75 62 78 40 50 50 63 51 64 59 74 403 67.08
23 Manish Gupta 79 99 70 88 67 84 77 96 72 90 66 83 539 89.79
24 Nitil Paswan 50 63 64 80 52 65 65 81 59 74 64 80 443 73.75
25 Prince Azad 76 95 69 86 50 63 54 68 64 80 57 71 463 77.08
26 Pushkar Mishra  50 63 67 84 65 81 58 73 67 84 64 80 464 77.29
27 Rahul Kumar 69 86 72 90 50 63 38 48 61 76 55 69 431 71.88
28 Raza Gautam 60 75 70 88 43 54 79 99 57 71 71 89 475 79.17
29 Ram Subhash 60 75 63 79 36 45 29 36 47 59 61 76 370 61.67
30 Ritik Azad 60 75 59 74 27 34 51 64 55 69 63 79 394 65.63
31 Rohan Verma 79 99 74 93 70 88 74 93 71 89 76 95 555 92.50
32 Shivam Gupta 78 98 70 88 60 75 75 94 69 86 71 89 529 88.13
33 Shivam Prakash Shukla 76 95 60 75 49 61 62 78 64 80 71 89 478 79.58
34 Shiv Kumar Verma 79 99 72 90 63 79 80 100 72 90 72 90 548 91.25
35 Vijay Verma 50 63 61 76 32 40 43 54 33 41 55 69 343 57.08
36 Vikash Sonkar 60 75 69 86 53 66 74 93 72 90 72 90 500 83.33
Total 3090 2945 2146 2735 2703 2810 2738
Subject Average 85.83 81.81 59.62 75.97 75.07 78.06 76.06

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MANKAPUR, GONDA  
Result -- Annual Exam                                                             Session-  2019-20  
Class VIII B  
R.No. Name English Hindi Math Sci SSt. Malyalam Total  % Remarks
1 Anshika Shukla  52 75 64 55 67 92 405 68  
2 Aaradhya Tomar  54 78 61 61 72 78 404 67  
3 Chanchal Pandey  67 84 52 66 67 96 432 72  
4 Deepali Sharma  87 96 82 93 89 99 546 91 second
5 Diksha Shrivastava  65 88 92 87 94 100 526 88  
6 Gauri Dubey  77 84 83 79 83 100 506 84  
7 Goldi Singh  80 83 94 85 80 100 522 87  
8 Khushi Goswami 83 95 72 93 79 99 521 87  
9 Mansi  69 76 82 70 68 100 465 78  
10 Neha Verma 78 87 93 79 90 100 527 88 Fifth
11 Paridhi Tomar 69 78 56 63 69 94 429 72  
12 Pritiksha Patel  71 85 99 85 82 100 522 87  
13 Shreya Singh 81 88 74 84 90 78 495 83  
14 Aakash Gupta  61 80 92 72 75 78 458 76  
15 Abhinav Gupta  74 90 84 87 89 89 513 86  
16 Abhishek Chaubey 83 92 97 92 90 96 550 92 First 
17 Ajay Kumar Shukla  78 83 94 82 77 89 503 84  
18 Alok Kumar 57 73 71 60 74 77 412 69  
19 Amrendra Verma  57 76 93 53 85 97 461 77  
20 Avnish Kumar  50 67 77 42 56 84 376 63  
21 Avdhesh Kumar Gautam  73 87 98 84 89 97 528 88 Forth
22 Dileep Shukal  49 83 80 78 75 94 459 77  
23 Lavkush Bahelia 46 80 80 56 82 79 423 71  
24 Mohit Shukla 42 75 40 57 73 76 363 61  
25 Pradeep Kumar 56 78 42 60 75 71 382 64  
26 Raj Singh  73 88 90 89 88 96 524 87  
27 Rajnish Verma  59 82 84 76 85 75 461 77  
28 Rana Pratap Singh  67 90 97 77 79 86 496 83  
29 Shashank Mishra  81 82 77 75 82 67 464 77  
30 Shiv Shankar Pandey  76 87 81 81 91 77 493 82  
31 Shivam Mishra  65 94 76 76 84 95 490 82  
32 Shivam Tiwari  80 91 100 91 86 83 531 89 Third
33 Shivansh  76 94 76 73 85 93 497 83  
34 Shubham Singh  64 83 75 45 82 95 444 74  
35 Siddhartha  61 82 82 82 80 90 477 80  
36 Vaibhav Mishra  63 90 82 86 83 86 490 82  
37 Vijay Kumar 47 79 63 66 76 86 417 70  
38 Vikas Verma  73 93 92 85 88 95 526 88  
39 Vishal Maurya 65 89 82 84 91 95 506 84  
    2609 3285 3109 2909 3150 3482 18544    
  Subjet Avg. 72.47 91.25 86.36 83.11 87.50 96.72 97    

 

     JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

                                                                     ANNUAL RESULT        (MM : 100)

                                                                           CLASS : 9th'A'      2019-20

S.No.

NAME

HINDI

ENGLISH

MATHS

SCIENCE

SOC. SC.

MALYALAM

TOTAL

PERCENTAGE

RANK

1

ANAMIKA SAHU

85

87

49

72

90

100

483

80.50

 

2

AAYUSHI MISHRA

97

88

54

74

95

96

504

84.00

 

3

AAYUSHI SINGH

76

80

38

65

78

96

433

72.17

 

4

GARGEE JAKHMOLA

88

97

78

90

90

99

542

90.33

3

5

MONIKA

78

85

51

55

85

98

452

75.33

 

6

NISHA GUPTA

94

95

94

89

98

98

568

94.67

1

7

PRIYA SINGH

92

87

64

77

90

98

508

84.67

 

8

RESHMI YADAV

88

81

49

60

89

98

465

77.50

 

9

RITIKA CHAUDHARY

78

79

34

72

80

95

438

73.00

 

10

SADHANA RANA

76

74

29

57

74

95

405

67.50

 

11

SAUMYA MISHRA

88

81

39

56

77

95

436

72.67

 

12

SAKSHI PANDEY

95

91

66

86

83

99

520

86.67

 

13

ABHAY SHUKLA

85

86

69

69

91

95

495

82.50

 

14

ADITYA AZAD

74

74

45

62

83

95

433

72.17

 

15

AMARKANT MISHRA

91

83

54

65

79

97

469

78.17

 

16

AMBRISH KUMAR

85

69

75

78

88

98

493

82.17

 

17

AMIT DUBEY

93

68

76

87

74

97

495

82.50

 

18

AMREESH KUMAR

82

70

69

88

87

98

494

82.33

 

19

ATUL VERMA

69

58

33

58

71

70

359

59.83

 

20

CHANDRA PRAKASH

96

96

82

86

82

99

541

90.17

4

21

MOHIT MISHRA

91

64

52

63

78

99

447

74.50

 

22

MUKESH

81

72

29

47

83

95

407

67.83

 

23

NAMAN MISHRA

58

56

28

48

50

63

303

50.50

 

24

NITISH MISHRA

85

67

78

49

74

89

442

73.67

 

25

PAWAN TIWARI

94

78

67

83

95

90

507

84.50

 

26

PRABHAT MISHRA

98

92

85

81

86

99

541

90.17

4

27

RAMAN TIWARI

85

82

67

75

93

98

500

83.33

 

28

RATANDEEP

90

93

93

84

95

98

553

92.17

2

29

SHIVANSH PRATAP

87

88

67

80

90

98

510

85.00

 

30

SHUBHAM SHUKLA

91

79

76

83

78

100

507

84.50

 

31

VINAY BHASKAR

81

60

54

57

77

92

421

70.17

 

32

VIVEK BHARTI

92

92

87

77

92

99

539

89.83

 

33

NIVEDHITA V

93

84

56

62

76

96

467

77.83

 

34

SNAJANA M

76

85

54

50

68

95

428

71.33

 

35

RESHMA K

85

86

51

59

72

97

450

75.00

 

36

ANUSHREE A

79

85

54

59

82

97

456

76.00

 

37

ABHIRAMI K

64

79

26

51

57

96

373

62.17

 

38

HARIPRASAD K

81

87

44

46

78

95

431

71.83

 

39

SIDDHARTHA C

58

79

33

51

81

95

397

66.17

 

40

SHARAN M S

43

51

28

46

56

94

318

53.00

 

41

ARJUN C S

83

87

66

76

69

95

476

79.33

 

 

SUB. AV.

83.05

79.88

57.15

67.63

80.83

95.02

 

 

 

I/c  Exam                            Class Teacher                                                           Principal

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MANKAPUR, GONDA  
Result -- Annual-Result 2020  
Class 9Th B  
R.No. Name English Hindi Math Sci SSt. Malyalam Total  % Remarks
1 Abhaya 90 87 59 57 77 97 467 78  
2 Anagha krishna  91 91 76 68 70 98 494 82  
3 Anjali shukla  89 93 74 70 87 99 512 85  
4 Anshika jaiswal 86 89 69 62 78 99 483 81  
5 Anushri  93 80 46 63 79 97 458 76  
6 Arya 92 89 61 54 71 95 462 77  
7 Diya Ravi 98 93 92 76 86 98 543 91  
8 Harsita singh 84 84 53 73 85 98 477 80  
9 Khusbhoo 72 78 45 44 79 94 412 69  
10 Khushi Kuswaha 83 91 69 74 86 94 497 83  
11 Khushi mishra  69 56 28 43 64 87 347 58  
12 Nandana T. 91 83 45 56 83 95 453 76  
13 Neha vishwakarma  79 59 38 47 73 98 394 66  
14 Neelu 58 45 28 44 63 96 334 56  
15 Pranshu Pandey  80 83 37 55 85 93 433 72  
16 Shubhi Tiwari 92 94 69 91 86 98 530 88  
17 Abhishek Singh  64 62 27 48 70 77 348 58  
18 Adtiya Kumar  54 77 31 50 83 97 392 65  
19 Ajay kumar gautam  89 88 69 85 79 98 508 85  
20 Anand Bhai Patel 75 89 84 74 85 100 507 85  
21 Ansh Adrash  90 99 84 92 92 100 557 93 First 
22 kuldeep verma  88 90 54 66 83 96 477 80  
23 Md.shoev 89 88 69 86 85 100 517 86  
24 Raghvendra Pratap  85 68 56 67 81 98 455 76  
25 Raman Tiwari 87 75 70 61 88 100 481 80  
26 Ranjeet Kanojiya 87 79 75 67 84 100 492 82  
27 Rishabh Shukla 93 91 91 85 89 98 547 91 Third
28 Sachin Maurya 95 83 96 85 92 98 549 92 second
29 Samved 84 60 51 44 86 95 420 70  
30 Shibin 82 79 44 47 84 95 431 72  
31 Shiva Kashudhan  83 85 73 77 90 98 506 84  
32 Shivam Shukla  88 92 70 76 97 100 523 87  
33 shivansh Gupta 78 85 65 61 91 96 476 79  
34 Sidharthan 93 85 60 57 74 95 464 77  
35 Vikas shukla  91 94 81 79 96 100 541 90 Forth
36 Vishavnath Singh  84 92 74 83 87 97 517 86  
37 Vyshanv 89 82 81 71 84 98 505 84  
    3115 3038 2294 2438 3052 3572 17509    
  Subjet Avg. 86.53 84.39 63.72 69.66 84.78 99.22      

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDALAYA MANKAPUR, GONDA, MANKAPUR GONDA U.P
Marks Slip………     Class-XI (A)               Session   2019-20
R.No  Name  Hindi 100  Eng 100 Math (100)  Bio (100) Phy (100)  Chem (100) Total %
1 Aishwarya  76.25 70 0 33 34 33 246 49.26
2 Akanksha  95 77.5 75 0 49 74 370 74.08
3 Chhaya Mishra  91.25 73.75 0 50 53 61 329 65.87
4 Diksha Mishra 85 60 36.25 0 33 57 271 54.26
5 Gyanve Shukla  87.5 78.75 0 66 63 59 353 70.69
6 Hina  83.75 62.5 0 44 41 59 291 58.12
7 Kritima  85 63.75 56.25 0 40 47 292 58.43
8 Manju 91.25 70 0 76 50 73 360 71.98
9 Pinki  76.25 68.75 0 33 37 57 272 54.44
10 Pooja Verma  78.75 70 33.75 0 36 47 265 53.08
11 Preeti  88.75 63.75 0 40 37 51 281 56.22
12 Sarita Jaiswal  86.25 72.5 0 40 34 46 279 55.76
13 Shraddha  96.25 90 0 60 50 69 365 72.98
14 Shresthha  92.5 80 0 57 43 74 347 69.37
15 Sohini Pandey  81.25 76.25 51.25 0 49 69 326 65.19
16 Yasmeen Fatima  82.5 70 0 34 44 49 280 55.94
17 Abhishek Bharti  46.25 33.75 33.75 0 54 33 201 40.18
18 Abhishek Shukla  67.5 51.25 55 0 54 41 269 53.90
19 Anshuman 81.25 57.5 96.25 0 89 66 389 77.87
20 Ashish Pandey  82.5 60 16.25 0 83 44 286 57.19
21 Atul Kumar Verma  55 57.5 40 0 84 33 270 53.94
22 Atul Kumar Yadav  93.75 38.75 68.75 0 97 87 386 77.12
23 Deepak  85 57.5 0 73 81 51 348 69.66
24 Gaurav shukla  70 73.75 0 57 77 46 324 64.76
25 Harish  85 73.75 0 79 86 64 387 77.48
26 Harsh  85 77.5 38.75 0 76 50 327 65.40
27 Md. Hashim 63.75 58.75 36.25 0 60 44 263 52.61
28 Md. Shahid  70 45 50 56 64 59 344 68.73
29 Nitish  62.5 55 50 0 90 51 309 61.79
30 Ram Avatar 70 38.75 37.5 0 67 34 248 49.54
31 Rohit Kumar  78.75 66.25 0 63 73 47 328 65.58
32 Sachin  86.25 77.5 38.75 0 76 59 337 67.37
33 Sandeep  76.25 42.5 42.5 0 83 57 301 60.26
34 Satyam Tiwari  81.25 56.25 38.75 0 69 51 296 59.26
35 Satyam Pandey  65 40 33.75 0 63 37 239 47.76
36 Shiv Kumar  82.5 67.5 81.25 0 87 64 383 76.54
37 Shivam Mishra  92.5 90 53.75 0 94 71 402 80.40
38 Shivansh Pr. Singh  77.5 68.75 40 0 77 57 321 64.12
39 Shubham Mishra  88.75 62.5 50 0 76 67 344 68.83
40 Utkarsh Tiwari  80 61.25 45 0 86 54 326 65.26
41 Sarvesh Yadav 93.75 78.75 78.75 0 76 66 393 78.54
42 Rahul Verma 73.75 67.5 0 47 46 49 283 56.54
Total 3371.25 2705 1277.5 907.415 2660.798 2309.264 13231.227 2646.2454
                   
Sub.Avg. 80.27 64.40 51.10 53.38 63.35 54.98 367.48  
Class Avg. 61.25  

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDALAYA MANKAPUR, GONDA
Result - Annual Exam .                                Class-XI B            Session   2019-20
M.M - 100
R.No  Name  Eng Hindi Hist. Eco. Geo. Total %
1 Shivani Mishra  80 85 85 65 70 385 77
2 Poonam Kasaudhan  49 91 69 80 70 359 71.8
3 Shraddhanjali  65 79 61 49 79 333 66.6
4 Priyanshi Nishad  46 75 70 47 70 308 61.6
5 Sakeena Bano  55 90 81 96 64 386 77.2
6 Krishna Pal Singh  70 86 81 63 81 381 76.2
7 Prateek Mishra  58 76 65 62 71 332 66.4
8 Ashish Kumar  50 61 79 70 70 330 66
9 Akash Pandey  37 81 79 60 72 329 65.8
10 Rahul Chaudhary  50 68 66 60 81 325 65
11 Aniket Singh  44 64 75 60 76 319 63.8
12 Adarsh Ranjan  45 83 74 55 80 337 67.4
13 Ayush Chaudhary  24 83 69 60 85 321 64.2
14 Abhy Kumar  56 79 90 60 84 369 73.8
15 Pawan Kumar  04 55 81 50 74 264 52.8
16 Kishan Kumar Bharti  44 81 75 60 82 342 68.4
17 Lavkush Kumar Bharti  20 50 66 47 71 254 50.8
18 Shivam Agrahari 48 90 94 85 84 401 80.2
19 Aman Pratap  23 73 69 52 72 289 57.8
20 Adity Nath  63 81 84 64 77 369 73.8
21 Abhishek Patel 50 76 70 48 82 326 65.2
22 Priteesh Tripathi 53 60 75 47 64 299 59.8
23 Shashank Agrahari 65 83 84 67 81 380 76
24 Pankaj Kumar Gautam            0 0
25 Vaibhav Singh  44 89 66 48 81 328 65.6
26 Sharvesh            0 0
27 Gaurav  40 79 74 47 81 321 64.2
28 Harsh  16 74 54 47 69 260 52
29 Rahul Gautam  56 86 85 71 82 380 76
30 Abhishek Rana 46 76 80 47 85 334 66.8
31 Manoj Kumar  50 58 60 47 42 257 51.4
32 Mohit Kumar  60 83 75 50 84 352 70.4
33 Vaibhav Pandey  61 86 79 52 84 362 72.4
34 Arundhati Singh  74 96 94 81 71 416 83.2
35 Anurag Kumar  44 71 75 55 80 325 65
36 Shyam Manohar  63 86 81 50 80 360 72
37 Ashish Kannaujia 49 85 61 47 77 319 63.8
Total 1702 2719 2626 2049 2656    
Sub.Avg. 48.6286 77.6857 75.0286 58.54286 75.88571    

Note:The content of this section is under updation.