विद्यार्थी परिषद के सदस्य
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय रोहतक

Jawahar Navodaya Vidyalaya Rohtak

विद्यार्थी परिषद के सदस्य (सत्र 2020-21)

S.No. Appointments Name of the Student Council Member

1.

विद्यालय कप्तान (बालक)

 

विद्यालय कप्तान (बालिका)

 

2.

सी.सी.ए. कप्तान (बालक)

 

सी.सी.ए. कप्तान (बालिका)

 

3.

भोजनालय कप्तान (बालक)

 

भोजनालय कप्तान (बालिका)

 

4.

खेल-कूद कप्तान (बालक)

 

खेल-कूद कप्तान (बालिका)

 

5.

चिकित्सा कप्तान

 

6.

सदन कप्तान (अरावली कनिष्ठ बालक)

मा. दिनेश

7.

सदन कप्तान (नीलगिरि कनिष्ठ बालक)

मा. कपिल

8.

सदन कप्तान (शिवालिक कनिष्ठ बालक)

 

9.

सदन कप्तान (उदयगिरि कनिष्ठ बालक)

मा. मोहित

10.

सदन कप्तान (अरावली वरिष्ठ बालक)

 

11.

सदन कप्तान (नीलगिरि वरिष्ठ बालक)

मा. येगेंद्र

12.

सदन कप्तान (शिवालिक वरिष्ठ बालक)

मा. हर्ष

13.

सदन कप्तान (उदयगिरि वरिष्ठ बालक)

 

14.

सदन कप्तान (अरावली वरिष्ठ बालिका)

कु. रेखा

15.

सदन कप्तान (नीलगिरि वरिष्ठ बालिका)

कु. मोनिका

16.

सदन कप्तान (अरावली कनिष्ठ बालिका)

कु. निहारिका

17.

सदन कप्तान (नीलगिरि कनिष्ठ बालिका)

कु. अनन्या

(Rajesh Gupta)
      Principal