Academic Schedule
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, पानीपत

PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya, Panipat

Time Table

 

 

 

 

TIME TABLE FOR SESSION 2023-2024 w.e.f. 01.07.2023
TIMINGS 08:20-09:00AM 09:00 -9:40AM 09:40-10:20AM 10:20-11:00 PM 11:00 11:15-11:50 AM 11:50- 12:25PM 12:25-01:00PM 01:00 -01:35 PM
PERIODS 1 2 3 4 TO 11:15 5 6 7 8
XII SCI

 

CHEM(1-6) C.S/HINDI (1-6)

BIO/MATH       (1-6)

PHYSICS    (1-6)  BREAK ENGLISH (1-6) 

ENG(1) , LIB(3-4), P.E(2,6) , AEP(5)

PHY/CHEM(1-2),BIO/MATH(3,5) ,ENG(6) , CS(4)  CS/HIN(4),PHY(1,2,5) , CHEM(1,2,6) ,BIO/MATH(3)
XII COM ENG(1-6) ACC(1-6) ECO(1-6) B.STUDY  (1-6) HIN/MATH (1-6) ACC(1-2), PE(3-4),AEP(5),ECO(6)

B.ST(1), ECO(2,4), CS(3),LIB (5,6)

ACC(2) , B.ST(4-5),

ENG(1) , HIN/MATH(3)

ECO(6)

 

 

XI SCI

 

BIO/MATH

(1-6)

PHY(1-6)

 

ENG(1-6)  CHEM(1-6)

CS(5)ALL,

PE(1,2) LIB (3-4), AEP(6)

C.S/HIN(1-6) MATH/BIO(1-2) ,PHY/CHEM(3-4) , C.S(5-6) HIN(5)

 PHY(3,4,6) , CHEM(3,4,5) , BIO/MATH(1)  , ENG(2)

XI COM 

ECO

(1-6)

ENG(1-6) 

ACC

(1-6)

HIN/MATH

(1,6)

 B.ST(1-5) ,AEP(6
)

LIB(1-2) , ACC(3,4,5) B.ST(6)

ENG(2) C.S(1
) P.E(3,6) HIN(4)

ECO(5) 

B.ST(1,3,6) ECO(4,5) MATH(2) 
X(A)  MATH(1-6) 

SST

(1-6)

 PHY(1-3) CHEM(4-6) 

 

HINDI(1-6) ENG(1-6)   BIO(1-3
) ECO(4,5) COMP(6) 
LIB(1,2) P.T
(3,4) MUSIC (5) ART(6)

MATH(1) P.T(2) COMP(3) AEP(4) HIN(5) ENG(6)

X(B) MATH(1-6) 

HIN

(1-6)

 

PHY(4-6) CHEM(1-3)

 

SST(1-6)

 
ENG(1-6) COMP(1) ECO(2,3) BIO(4,6) COMP(1) MUSIC(2) LIB(3-4) P.E(5,6)  

MATH(2) HIN(1) P.T(3) AEP(4) ART(5) ENG(6)

 

IX(A)  SST(1-6) MATH(1-5) GERMAN(6)

KANNADA(3,4,5)/HIN(3,4,5,)

MUSIC(6) GERMAN(2) COMP(1)

ENG(1,2,3,4,6) GERMAN(5) BIO(1-3) LIB(5-6) GERMAN(4) PHY(4-6) CHEM(1-3) HIN(1-6)/KANNADA(1-6) ENG(5) ECO(1-2) ART(3) PT(4) MATH(6) 
IX(B)

ENG(1,2,3,5,6)/

GERMAN (4)

MATH(1,2,3,4,6)/

GERMAN(5) 

KANNADA(3-5)

& HINDI (3-5)  ART(6)/

GERMAN (1)/

MUSIC(2)

ECO(1,2)BIO(4,5,6)/

GERMAN(3)

SST (1-6) 

PHY(1-3)

CHEM(4-6) 

HINDI (1-6)/KANNADA(MIG) (1-6)

COMP(1) LIB(2,3) 

ENG(4) PHY EDU(6) 

MATHS(5)

VIII(A)

SCI(1-6)

 

SST(1,3,4,5,6)/ 

KANADDA(2)

PET(6) MUSIC(3)/ 

GERMAN(4,5)/ LIB(1,2)

MATH(1-6)   HINDI(1-6)

PET(1)/ MUSIC(2) 

COMP(3,4) 

ART(5,6)

ENGLISH(1-6)

GERMAN(2,5) / 

KANNADA(1,3,4,6)

VIII(B) SST(1-5) COM(6)  ENG(1-6)

MUSIC(1,4)/KANNADA(2) HINDI(5) P.T(3) GERMAN(6) 

HINDI(1,2,4,5,6) 

LIBRARY(3)

MATH(1-6)  SCI(1-6)

PET(1) 

KANNADA(4,5,6)/ 

GERMAN(2,3)

LIBRARY(1) 

ART(2,4)/ COMP(5) 

GERMAN(6) / 

MUSIC(3)

VII(A) 

 

ART(4) COMP(2,3) 

MUSIC(5,6)/ 

GERMAN(1)

ENG(1-6)  SST(1,2,4,5,6 ) PET(3)

KANNADA(3-5) / PET(6) 

GERMAN(1,2)

MATH(1-6)    HINDI(1-6) SCI(1-6)

LIB(4,5) C.SC(2)/

MUSIC(6)/

GERMAN(3)/ ART(1)

VII(B)

KANNADA(2,3,4)

COMP(1)/

GERMAN(5,6)

SCIENCE (1-6)

PET(5,6)

ART(2,4)

HINDI(1,3) 

MATHS(1-6)

LIB(1,2)/MUSIC(3,4)

COMP(5,6)

MUSIC(1)

SST(2-6) 

ENG(1-6)

HINDI(2,3,5,6) /

GERMAN(1,4)

VI(A) HINDI(1-6)

LIBRARY(1-2)

ART(3,4)  AEP(5-6)

ENG(1-6) 

KANNADA(2-6)

COMP(1)

SCIENCE(1-6)

MATHS(1-6)

 SST(1,2,4,5,6)

MUSIC(3)

ART(6) MUSIC(1,20

PET(3,5)

COMPUTER(4)

VI(B) HINDI(1-6)

LIBRARY(3-4)

MUSIC(1-2)   AEP(5-6)

KANNADA(6) /

PET(2,4) / ART(1,3,5)

SCIENCE(1-6) 

COMPUTER(1)

SST(2-6)

ENG(1-6) MATHS(1-6)

KANNADA(1,2,3,4)

COMPUTER(6)/

 

 

 

TIME TABLE FOR SESSION 2023-2024 w.e.f. 01.07.2023
TIMINGS 08:20-09:00AM 09:00 -9:40AM 09:40-10:20AM 10:20-11:00 PM 11:00 11:15-11:50 AM 11:50- 12:25PM 12:25-01:00PM 01:00 -01:35 PM
PERIODS 1 2 3 4 TO 11:15 5 6 7 8

Mr. Anil Sharma

VP

  VI A,B(5) 

XB(1), XA(4)

  BREAK  

IXA(2),IX(6)

  XI SC (5) XII SC(6)

 

Mr Satya Bhan Singh PGT CS   XII (1-6)      XI SCI (5) XICS(1-6)

XICOM(1),XIICOM(3)

XIISC(4),XISCI(5,6)

 

XII SC(4)

Mr Sunil

PGT History

IX-A

(1-6)

X-A

(1-6)

 

X-B(1-6)

 

IX-B(1-6)    

 

Mr.BALDEV TANWER

PGT(ECO)

XI.COM

(1-6)

 

XII.COM

(1-6)

IX-B

(1,2)

 

XII.COM(6)/XA(4,5)/

XB(2,3)

XII.COM(2,4)/

XI.COM(5)

 

XI.COM(4,5)/

XII.COM(6)/

XIA(1,2)

Mr.Adarsh Parashar

PGT(Physics)

 

 XII.COM

(1-6)

 XI.COM

(1-6)

X-A(1-3)/

 

 

 

X-B(4-6)

   IX.A(4-6)/    IX.B(1-3) XIISCI (1,2,)/         XI SCI(3,4,6)  XIISCE(1,2,5)/ XI.SCI(3,4,6) 

Mr.FIROZ KHAN

PGT(COMMERCE

 

 XII.COM

(1-6)

 

 XI.COM

(1-6)

 

XII.COM

(1-6) 

 
 XI.COM (1-5) XII.COM(1,2)/ XI.COM(3,4,5) ACC&BST(6)  XII.COM(BST)-(1) 

XII.COM(2)ACC/   XII.COM(4,5)BST/ XI.COM(1,3,6)BST

 

MS.ANNU ARYA

 

  PGT.CHEMISTRY

 XII.SCI(1-6)   X-A(4-6)/X-B(1-3)   XI SCI(1-6)   IX-A(1-3)/IX-B(4-6)  XII SCI(1-2)/XI SCI(3,4) XII SCI(1-2,5)/XI SCI(3,4,5)
MR. SATBIR SINGH XI SCI(1-6)   XII SCI(1-6)  IX-B (4-6) IX-A (1-3)  X-A (1-3)  XII SCI (3,5)/XI SCI(1,2) XII SCI(3)/XI SCI(1)
MS. JAYA JHA

XII COM(1-6)

 

XI COM(1-6) XI SCI(1-6)    XII SCI(1-6) XII SCI (1) XII SCI(6)/XI COM(2) XII COM(1)/XI SCI(2)
MR. ANIL KUMAR   XII SCI(1-6) IX A& MIG(3-5) XI COM(1-6) XII COM(1-6)  XI SCI(1-6) XI SCI(5)/XI COM(4) XII SCI(4)/XII COM(3)
MR. MAHESH KUMAR XI SCI(1-6)   XII SCI(1-6) XI COM(1-6) XII COM (1-6)     XII SCI(3,5)/XI SCI(1,2) XII SCI(3)/XII COM(3)/XI SCI(1)/XI COM(2)
MR. RAJESH CHAUDHARY X B(1-6)

IX-B (1,2,3,4,6)

 

 

 

 

 

VII B(1-6)

 

VIII B (1-6)    VI B(1-6) X B(2)/IX B(5)
MS. SONIA X A(1-6) IX A(1-6)   VIIB(1-6)

 VII A(1-6)

 

VI A(1-6)   X A(1)/IX B(5)
MR OM PARKASH VI A(1-6) X B(1-6)      X A(1-6) VIII A(1-6) IX A(1-6) X A(5)

MR. PAPPOO

 

 

 

 

 SINGH

VI B(1-6)

 

X B(1-6) VIII B(5)/VII B(1,3) VIII B(1,2,4,5,6)     IX B(1-6) X B(1)/VII B(2,3,5,6)
MS. DIVYA SHARMA   VII A(1-6) VI A(1-6) IX(1,2,3,4,6) X A(1-6)   VIII A(1-6) X A(6)/IX B(4)
MR. KRISHAN KUMAR IX B(1,2,3,5,6) VIII B(1-6)     X B(1-6) VI B(1-6) VII B(1-6) X B(6)/IX A(4)
MR. MUKESH  VIII B(1-5) VIII A(1,3,4,5,6) VII A(1,2,4,5,6)   VI B(2,3,4,5,6) VII B(2-6) VI A(1,2,4,5,6)  
MS. MANISHA VIII A(1-6) VII B(1-6)   VIB(1-6) VI A(1-6) VIII B(1-6) VII A(1-6)  

 MR RAVI LH

TGT KANNADA

  VIII A(2) XI A(3-5) VIII B (2) VI A(2-6)     VIII B (4,5,6)  VIII A(1,3,4,6)
 MR G VENKETESH TGT KANNADA  VII B (2,3,4)   IX B(3,5)  VI B (6)  VII A (3,4,5)              IX A & B        (1-6)(MIG) VI B (1,2,3,4)
 MR PARMOD KUMAR  MUSIC TR  VII A (5-6)  VI B (1-2)     VIII B          (1,4)          IX A (6) IX B (2) VIII A (3)        VII B (3,4) VIII A (2) X A (5), X B (2) VI A (3)  VI A(1,2) VIII B (3) VII A (6)     VI B (5)
 MR DEEPAK LIBRARIA   VI A (1-2) VI B (3-4) VIII A (1,2)  VIII B (3)  XI SCI (3,4,)IX A (5,6) VII B (1,2) XII SCI (3-4) XI COM (1,2)   XII COMM (5-6) X A (1,2) X B (3,4) IX B (2,3) VII A(4,5) VIII B (1)
 MR SATISH ART TEACHER VII A (4)  VI A (3,4) IX B (6) VII B (2,4) VI B (1,3,5)      VIII A (5,6) X A (6) VI A (3) X B (5) IX A (3)VI A (6) VIII B (2,4) VII A (1)
MS SONIA  PET F     VII A (3) VIII A (1,6) VII A (6) XI SCI (1,2) XII SCI (2-6) XII COMM (3-4) VIII A (1) XI COMM (3,6) VI A (3,5)
MR KC KAMAL PET M     VII B (5,6) VI B (2,4) VIII B (3)       X A (3,4) X B (5,6) VIII B (1) X A (2) X B (3) IX A (4) IX B (6) 
MS JYOTI FCSA VII A (2-3) VII B (1) VIII B (6)   IX A (1) VI A (1) VI B (1) VII B (5,6) X B (1) VIII A (3,4) X A (6) X B (1)  X A (3) IX B (1) VI A (4) VIII B (5) VI B (6) VII A (2)
MS NAVITA COUNSELOR F   VI A&B (5-6)     XI SCI &COMM (6) XII SCI &  COMM (5)    
MR SUNIL KUMAR COUNSELOR M   VI A &B (5-6)     XI SCI & COMM (6) XII SCI & COMM (5)    
TGT GERMAN VII A (1) VII B (5,6) IX B (4) IX A (6) IX B (5) IX A (2) IX (1) VIII A (4,5) VIII B (6) IX A (5) VII A (1,2) IX B (3) IX A (4)   VIII B (2,3) VIII A (2,5)VIII B (6) VII A (3) VII B (1,4)
                   
                   
                   
                   

 

 

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA PANIPAT
TIME TABLE FOR REMEDIAL STUDIES W.E.F - 01 JULY 2023 FOR SESSION 2023-2024
  TIMINGS - 03:20 PM TO 4:50 PM
CLASS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
VI-A HINDI(OP) ENG(JJ)  CCA/CLUB SKILL HANDICRAFT (SK) SCI(MR)
VI-B MATHS (MK) SST(MK)   CCA/CLUB SKILL HANDICRAFT (SK) HINDI(PS)
VII-A

        SKILL AI FCSA     (1,2),LIB(3,4)

 

MATHS (RC)  CCA/CLUB  SST (MK) ENG(DS)
VII-B SKILL AI FCSA (3,4),LIB(1,2) HINDI(OP)  CCA/CLUB  SCI(MR) KANNADA(GV)
VIII-A SCI(MR) SKILL-IT(SBS)(1,2),LIB(3,4)  CCA/CLUB  MATHS (SC) SST (MK)
VIII-B HINDI(PS) SKILL-IT(SBS)(3,4),LIB(1,2)  CCA/CLUB  ENG(KK) KANNADA(RLH)
IX-A ENG(DS) SST HIS(1,2)SK,FCSA(3,4)  CCA/CLUB  PHY(3)/CHEM(4)BIO(1)/HINDI(2)(OP) MATHS (SC)
IX-B ENG(KK) SST HIS(3,4)SK,FCSA(1,2)  CCA/CLUB  PHY(4)/CHEM(1)BIO(2)/HINDI(3)(OP) MATHS (RC)
X-A MATHS (SC) ENG(DS)  CCA/CLUB  PHY(1)/CHEM(2)BIO(3)/HINDI(4)(PS) SST HIS(1,2)(SK),ECO(3,4)(BT)
X-B MATHS (RC ENG(KK)  CCA/CLUB  PHY(2)/CHEM(3)BIO(4)/HINDI(1)(PS) SST HIS(3,4)(SK),ECO(1,2)(BT)
XI-SCI CS(SBS)/BIO(SS) PHY(AP)   CCA/CLUB MATHS(MK) CHEM(AA)
XI-COMM ECO(BT) BST/ACC(FK)  CCA/CLUB  ENG(J)/MATHS(MK) HINDI(AK)
XII-SCI CHEM(AA) MATHS(MK)/BOI(SS)   CCA/CLUB CS(SBS)/HINDI(AK) PHY(AP)
XII-COMM ENG(JJ) MATHS(MK)/HINDI(AK)   CCA/CLUB ECO(BT) BST/ACC(FK)
           
           
           
  VICE PRINCIPAL       PRINCIPAL
Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday                  
Tuesday                
Wednesday                
Thursday                
Friday                
Saturday                

 

l

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday                  
Tuesday                
Wednesday                
Thursday                
Friday                
Saturday                 

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday    XII CS          XI CS   XI COM  
Tuesday    XII CS        XI CS     
Wednesday   XII CS         XI CS    XII COM  
Thursday   XII CS         XI CS    XII SCI  XII CS
Friday   XII CS       XI SCI  XI CS    XI CS  
Saturday   XII CS         XI CS    XI CS  

 

 

l