शैक्षणिक अनुसूची
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय उदयपुर

Jawahar Navodaya Vidyalaya Udaipur

Time Table

 

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MAVLI DISTT. UDAIPUR
CLASS WISE TIME TABLE 2024-25
S.NO. CLASS/ PERIOD

1

2

3

 

 

4    5 6 7 8
1 VI A

Art-1

Gujarati-SB (2-6)

Hindi VLB

 (1-6)

Lib. (1-2)

Music (3-4)

Comp. FCSA (5)

Hindi VLB (6)

Phe.GS(1)  Eng. AM(2,4,6)

Art (3)

Comp. FCSA (5)

Maths SR

 (1-5,6*)

Science RKJ

(1-5,6*)

Couns.-1 SS

S.St. NC (2-6)

Eng. AM (1-3,5)

WE-4 GS

Hindi VLB (6)

2 VI B

Hindi SJS

 (1-6)
English AM (1-6)

Gujarati SB

(1-4,6)

Lib. (5)

Maths NP

 (1-4,6)

Eng. AM (5)

Comp. FCSA (1-2)

Hindi SJS (3-4)

Music (5-6)

 

 

 

S.St. NC (1-5)

WE.GS (6)

Science RKJ

(1-5,6*)

Art (1-2)

Lib. (3)

Cons.(4)

Phe. GS (5)

Maths NP (6)

3 VII A

Science RKJ

(1-5,6*)

S.St. NC (1-5)

Lib. (6)

Music (1)

Comp. FCSA (2)

Lib. (3)

Eng. T-2(4-6)

Hindi SJS

 (1-6)

Eng. T-2(1-3,6)Couns.(4)

Phe. GS (5)

Gujarati HAK(1,3,4,6)

Hindi SJS (2,5)

Maths SR

 (1-5,6*)

WE (1) GS

Comp. FCSA (2)

Art (3-4)

Music (5)

Gujarati HAK (6)
4 VII B

Eng. T-2

 (1-2,5-6)

Lib.(4)

Comp. FCSA (3)

Hindi SJS

 (2-6)Counsl.(1)

S.St. NC (1-5)

Music. (6)

Gujarati HAK(1-5)

Lib. 6

Science RKJ

(1-5,6*)

Hindi SJS (1,6)

Comp. FCSA (2)

Art (3-4)

Phe. GS (5)

Maths NP

 (1-5,6*)

WE (1) SM

Music (3)

Eng. T-2(4-5)

Phe. SM (2)

Counsl.(6)
5 VIII A

Hindi VLB

(1-6)

Science

RKJ (1-3,4*)

NP (5-6)

Maths MJ    (1,3-5,6*)

Couns. (2)

Art(1,2) Phe. SM (3) Music(4)

Music(5,6)

FCSA(1)                 S.St. NC (2-6)

Eng. T-2(1-6)

Gujarati LS

(1,3-6)

WE (2) SM

Eng. T-2(1)

Couns. (2) IT FCSA (3,4)

Lib. (5-6)
6 VIII B

S.St. NC

(1-2,4-6)Couns.(3)

Lib. 1-2

Art (3,6)

Comp. FCSA (4-5)

Science

RKJ (3-5,6*)

IT FCSA(1)

HINDI SS(2)

Maths MJ (2-5,6*)

Couns. (1)

Gujarati HAK (1-4,6)

Eng. T-2(5)

Phe. SM (1)

WE (2) SM

Hindi SJS (3-4)

Music (5-6)

Eng. T-2(1-6)

Couns. (1)

Hindi SJS (2-6)
7 IX A

Eco. (1-2)

Lib. (3)

Comp. FCSA (4)

Music (5)

IT FCSA (6)

Maths SR

 (1-6)

Bio. (1-3)

Chem. (4-5)

IT FCSA (6)

IT FCSA (1-2)

Counsl.(3)

Guj TGT-II (4)

Phy. (5-6)
Eng. AM (1-6)

Geo. (1-3)

Hist. (4-6)

Hindi A Course SSS (1-6)/Gujarati Course-A HAK

(1-6)

Hindi A Course VLB (1-5)/Gujarati Course-A LS

(1-5)

WE SM (6)
8 IX B

Maths NP

(1-6)

Eng. T-2(1-6)

Chem. (1-2)

Eng. T-2(3)

Bio. (4-6)

Phy. (1-2)

Lib. (3)

Geo. (4-6)

His. (1,2,6)

Eco. (3-4)

IT FCSA (5)

Comp. FCSA(1)

Music (2)

WE (3) SM

Maths NP (4)

Art (5)

Phe. SM (6)

Hindi A Course SSS (1-6)

Hindi B Course

VLB (1-6)

Gujarati A Course HAK (1-5)

Gujarati B Course LS (1-5)

IT FCSA 6)

9 X A

Maths SR

(1-6)

Phy. (1-3)

Bio. (4-6)

Eng. AM

(1-6)

Hindi VLB

(1-6)

Chem. (1-3)

Comp. FCSA (4)

Eco. (5-6)

Hist. (1-3)

Geo. (4-6)

Lib. (1-2)

Phe. GS (3)

WE (4) GS

IT RKS (5)

Music (6)

IT RKS (1-3)

WE SM (4)

Art (5)

Eng. AM (6)
10 X B 

Eng. AM

(1-6)

Bio. (1-3)

Phy. (4-6)

Maths SR

(1-6)

Geo. (1-3)

Hist. (4-6)

Eco. (1-2)    Art. (3)

Chem. (4-6)

Hindi VLB

(1-6)

IT RKS (1-4)
Music (5)

Comp. FCSA (6)

Lib. (1-2)

Phe. GS (3)

Eng. AM (4)

Maths NP (5)

WE (6) GS
11 XI SCI

Hindi/CS (1)

Phy. (2-6)

Eng. (1,6)

Comp. FCSA (2-3)

Lib. (4-5)

Hindi/CS

 (1-6)

WE (1) SM

Chem. (2-6)

Maths/Bio.

(1-5)

Phe. SM (6)

Eng. (1,3-6)

GS PPL/COUNS.-2

Maths/Bio. (1-2)

Phy (3,4)

Chem( 5,6)

Maths/Bio. (1-2)

Phy (3,4)

Chem( 5,6)

12 XI B

Geo (1-5)

Eng. (6)

Hist. (1-5)

WE (6) DK

Eco (2-6)

GS.PPL/COUNS(1)
Eng (1-6)

Hindi/IP

 (1-6)

Phe. GS (1)

Hindi (2)

Lib. (3-4)

Comp. FCSA

(5-6)

Eco. (1-2)

Geo. (3-4)

Hist. (5-6)

Eco. (1-2)

Geo. (3-4)

Hist. (5-6)
13 XII A

Maths/Bio. (2-6)

Comp. FCSA (1)

Comp. FCSA (6)

Chem. (1-5)

Phy. (1-5)

GS PPL/COUNS. (6)

Hindi/CS

(1-6)

Eng. (1-6)

Hindi (1)

Eng. (2)

Phe. GS (3)

WE GS (4)

Lib. (5-6)

Phy. (1-2)

Chem. (3-4)

Maths/Bio. (5-6)

Phy. (1-2)

Chem. (3-4)

Maths/Bio. (5-6)
14 XII B

Eng. (1)

Hist. (2-6)
Hindi/IP      (1-6) English (1-6)

Eco. (1-5)

Comp. FCSA (6)

GS PPL/COUNS. (1)

Geo (2-6)

Lib. (1-2)

Comp. FCSA (3)

WE (4) SM

Phe. SM (5)

Hindi (6)

Hist. (1-2)

Eco. (3-4)

Geo. (5-6)

Hist. (1-2)

Eco. (3-4)

Geo. (5-6)

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MAVLI DISTT. UDAIPUR
TEACHER WISE TIME TABLE 2024-25
S.NO. NAME OF TEACHER NO. OF PERIODS 1 2 3 4   5 6 7 8
1 Dr. Mahboob Ali,
Principal
8    

X B (2-4)
XII A (6)
XI B (1)

  XII B (1) XI A (2)   X A (4)
2 Ranjana Choudhary
Vice Principal
12   XII A (2-6)   XI A (6) X A (1)
X B (6)
  XII A (3,4) XII A (3,4)
3 Sh. Mohan Jangir
PGT Maths
28 XII A (2-6)   VIII A (1,3-5,6*) VIII B (2-5,6*) XI A (1-5)   XII A (5-6)
XI A (1-2)
XII A (5-6)
XI A (1-2)
4 Sh. B.L. Meena
PGT History
30 XII B (2-6) XI B (1-5)   X B (4-6)

IX B (1-2,6)

X A (1-3)
IX A (4-6)
XII B (1-2)
XI B (5-6)
XII B (1-2)
XI B (5-6)
5 Smt. Sachin Kumari,
PGT Economics
26 IX A (1-2)   XI B (2-6) XII B (1-5) X B (1-2)
IX B (3-4)
X A (5-6)
  XI B (1-2)
XII B (3-4)
XI B (1-2)
XII B (3-4)
6 Sh. Sunil Maharshi,
PGT Biology
30 XII A (2-6) X B (1-3)
X A (4-6)
IX A (1-3)
IX B (4-6)
  XI A (1-5)   XII A (5-6)
XI A (1-2)
XII A (5-6)
XI A (1-2)
7 Sh. Puneet Dashora,
PGT English
28 XII B (1)
XI B (6)
XI A (1,6) XII B (1-6) XI B (1-6) XII A (1-6) XI A (1,3-6)
XII A (2)
   
8  Dr. Dashrath
PGT Geography
30 XI B (1-5)     X B (1-3)
IX B (4-6)
XII B (2-6) X A (4-6)
IX A (1-3)
XII B (5-6)
XI B (3,4)
XII B (5-6)
XI B (3,4)
9 PGT Chemistry 28   XII A (2-6) IX A (4-5)
IX B (1-2)
XI A (2-6) X A (1-3)
X B (4-6)
  XII A (3-4)
XI A (5-6
XII A (3-4)
XI A (5-6
10 Sh. Hari Ram Godara,
PGT Physics
28 XI A (2-6) X A (1-3)
X B (4-6)
XII A (1-5) IX A (5-6)
IX B (1-2)
    XII A (1-2)
XI A (3-4)
XII A (1-2)
XI A (3-4)
11 Sh. Shiv Shanker Sen,
PGT Hindi
28 XI A (1) XII B (1-6) XI A (1-6) XII A (1-6) XI B (1-6) XII A (1)
XII B (6)
XI B (2)
   
12 Sh. Rajesh Sharma
PGT Computer Sc.
33 XI A (1) XII B (1-6) XI A (1-6) XII A (1-6) XI B (1-6)   X A (5)
X B (1-4)
X A (1-3)
13 SIMRANJOT SINGH
TGT Hindi-II
34 VI B (1-6) VII B (2-6) VIIIB(2) VII A (1-6) VIB(3-4)  VIII B (3-4)
VII A (2-5)
VII B (1,6)
IX  COURSE A (1-6) VIII B (2-6)
14 Sh. Vijay Lal Bairwa,
TGT Hindi-I
32 VIII A (1-6) VI A (1-6) VI A (6) X A (1-6)   X B (1-6) IX COURSE B (1-6) VI A (6)
15 Smt. Nivedita,
TGT Social Science
30 VIII B
(1-2,4-6)
VII A (1-5) VII B (1-5)   VIII A (2-6) VI B (1-5) VI A (2-6)  
16 Sh. R. Jonwal,
TGT Science
34 VII A (1-5,6*) VIII A (1-4) VIII B (3-6)   VII B (1-5,6) VI A (1-5,6) VI B (1-5,6)  
17 Smt. Neha Pant,
TGT Mathematics-II
28 IX B (1-6) VIII A (5-6)    VI B (1-4,6) VI A (1-5,6) IX B (4) VII B (1-5,6) X B (5)
VI B (6)
18 Smt. Sunita Rothore,
TGT Mathematics-I
24 X A (1-6) IX A (1-6) X B (1-6)       VII A
(1-5,6*)
 
19 Sh. Ankur Modi,
TGT English 
34 X B (1-6) VI B (1-6) X A (1-6) VI A (2,4,6)
VI B (5)
IX A (1-6)     X A (6)
X B (4)
VI A (1-3,5)
20 TGT English 34 VII B
(1-2,5-6)
IX B (1-6) IX B (3)
VII A (4-6)
  VIII B (5)
VII A
(1-3,6)
VIII A (1-6) VIII B (1-6) VIII A (1)
VII B (4-5)
21 Sh. H.A. Kadari,
TGT Gujarati-I
20       VII B (1-5) VIII B (1-4,6) VII A (1,3,4,6) IX  COURSE A (1-5) VIII A (1)
VII B (4-5)
22 Mr. Pratik Chaudhari,
TGT Gujarati-II
21 VI A (2-6)   VI B (1-4,6) IX A (4)     VIII A (1,3-6) IX  COURSE B (1-5)
23 Sh. S.D. Meena
Librarian
26 IX A(3)
VII B (4)
VIIIB (1-2)
VII A (6) XIA(4-5)
VI A (1-2)
VII A (3) VIB(5)
IX B (3)
VII B (6)
  XII B (1-2)
XI B (3-4)
XII A (5-6)
X A (1-2) X B (1-2)
VIII A (5-6)
VI B (3)
24 Sh. Durgesh Kumar,
Music Teacher
18 IX A (5) XI B (6) VI A (3-4)
VII A (1) VIIB(6)
VIII A (5-6) VI B (5-6) IX B (2)
VIII B (5-6)
X A (6)
X B (5)        VIII A (4)
VII B (3)
VII A (5)
25 Sh. Sudhir Kumar,
Art Teacher 
16 VI A (1) VIII B (3,6)   VIII A (1-2)
VI A (3)
X B (3) IX B (5)
VII B (3-4)
  IX A (6)
X A (5)
VI B (1-2)
VII A (3-4)
26 Sh. Gaje Singh,
PET (M) 
13       VI A (1) VII A (5) XII A (3-4)
XI B (1)         VI B (6)
X A (3-4) X B (3,6)
VI A (4)
VII A (1)
VI B (5)
27 Smt. S. Maungkoi,
PET (F)
15      

XI A (1)

VIII A(3)
XI A (6) VIII B (1,2)
XII B (4,5)
IX B (3,6)
VIII A (2) IX A (4,5)
VII B (1,2) XA(4)
28 F.C.S.A. 30 XII A (1)
IX A (4,6) VIIB(3)
XII A (6)
VIII B (4-5)
XI A (2-3)
IX A (6)
VI A (5)
VII A (2) VIIIB(1)
XII B (6)
IX A (1-2) VIA(5)

VIB(1,2)

IX B (5)
X A (4)
XII B (3) IXB(1) VIIB(2)     
XI B (5-6)
XB(6) IX B (6)
VII A (2) VIIIA(3,4)
 29 Smt. Suman Kumari,
Counselor (F)
15 VIII B (3) VIIB(1) XII A (6)
XI B (1)
VIII A (2)

VIII B (1)

VIII A (5) IXA(3)
  XII B (1)      VII A (4) XI A (2) VI A (1) VI B (4)
VIII A (2) VIIB(6)

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MAVLI DISTT. UDAIPUR   
REMEDIAL STUDY TIME TABLE 2024-25
CLASS / DAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
REMEDIATION SUPERVISION REMEDIATION SUPERVISION REMEDIATION SUPERVISION REMEDIATION SUPERVISION REMEDIATION SUPERVISION SATURDAY (SUPERWISE)
VI A Social Science NC

TGT HINDI /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
English (1-2) SK
 (3-4) AM

VIJAY LAL BAIRWA /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS
Maths SR   Durgesh K.

RAMAKANT JONWAL /

SMT. SACHIN KUMARI 
Hindi (1-2) SS
Hindi (3-5) VLB

SUDHIR KUMAR BARODIA /

PGT CHEMISTRY
Science RKJ

MUSIC TR. / TGT ENGLISH /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F)
TGT GUJARATI / SMT.SUNITA RATHORE
VI B Art (Sup)

TGT HINDI /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
SDMeena-Sup.

VIJAY LAL BAIRWA /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Maths NP   Durgesh K.

RAMAKANT JONWAL /

SMT. SACHIN KUMARI  
Sunita M.-Sup.

SUDHIR KUMAR BARODIA /

PGT CHEMISTRY 
Sup - Gujarati-II

MUSIC TR. / TGT ENGLISH /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F) 
TGT GUJARATI / SMT.SUNITA RATHORE
VII A Science RKJ

TGT HINDI /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
English (1-2) AM
 (3-5) SK

VIJAY LAL BAIRWA /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Hindi (1-2) SS
Hindi (3-5) VLB

RAMAKANT JONWAL /

SMT. SACHIN KUMARI  
Social Science NC

SUDHIR KUMAR BARODIA /

PGT CHEMISTRY 
Maths SR

MUSIC TR. / TGT ENGLISH /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F) 
TGT GUJARATI / SMT.SUNITA RATHORE
VII B Sup - HAK

TGT HINDI /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Art (Sup)

VIJAY LAL BAIRWA /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Sunita M.-Sup.

RAMAKANT JONWAL /

SMT. SACHIN KUMARI  
Sup (SDMeena)

SUDHIR KUMAR BARODIA /

PGT CHEMISTRY 
Maths NP

MUSIC TR. / TGT ENGLISH /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F) 
TGT GUJARATI / SMT.SUNITA RATHORE
VIII A Maths (Mohan J)

TGT HINDI /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Social Science NC

VIJAY LAL BAIRWA /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Hindi (1-2) VLB  Hindi (3-5) SS

RAMAKANT JONWAL /

SMT. SACHIN KUMARI  
Science RKJ

SUDHIR KUMAR BARODIA /

PGT CHEMISTRY 
English (1-2) AM
 (3-5) SK

MUSIC TR. / TGT ENGLISH /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F) 
TGT GUJARATI / SMT.SUNITA RATHORE
VIII B Sup - Gujarati-II

TGT HINDI /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Sup-HAK

VIJAY LAL BAIRWA /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Art (Sup.)

RAMAKANT JONWAL /

SMT. SACHIN KUMARI  
Sup-Music Tr.

SUDHIR KUMAR BARODIA /

PGT CHEMISTRY 
Sup (SDMeena)

MUSIC TR. / TGT ENGLISH /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F) 
TGT GUJARATI / SMT.SUNITA RATHORE
IX A Physics (1-2)
Chem (3)
Bio. (4-5)

S.D. MEENA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
History (1-2)
Geography (3-5)

SH.SUNIL MAHARSHI  /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Maths (1-2) NP
Maths (3-5) SR

SH.RAJESH K.SHARMA /

SMT. SACHIN KUMARI 
Hindi (1-2) VLB
Hindi (3-5)SS

H. A. KADARI /

PGT CHEMISTRY
English (1-2) SK
 (3-4) AM

ANKUR MODI /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F) 
SH.GAJE SINGH / SMT.SUNITA RATHORE
IX B Sup - Music Tr.

S.D. MEENA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Sup - SB

SH.SUNIL MAHARSHI  /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Sup.-HAK

SH.RAJESH K.SHARMA /

SMT. SACHIN KUMARI 
Gaje Singh

H. A. KADARI /

PGT CHEMISTRY 
Sup-Suman

ANKUR MODI /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F)  
SH.GAJE SINGH / SMT.SUNITA RATHORE
X A Bio (1-2)
Physics (3)
Chem(4-5)

S.D. MEENA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Geography (1-2)
History (3-5)

SH.SUNIL MAHARSHI  /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
English(1-2) AM  Suman S.(Sup.)

SH.RAJESH K.SHARMA /

SMT. SACHIN KUMARI 
Maths SR

H. A. KADARI /

PGT CHEMISTRY 
Hindi(1-2) VLB  Gaje Singh(Sup.)

ANKUR MODI /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F)  
SH.GAJE SINGH / SMT.SUNITA RATHORE
X B Sunita M. - Sup.

S.D. MEENA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Sachin Kumari (Sup.)

SH.SUNIL MAHARSHI  /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
English(3-5) AM  Suman S.(Sup.)

SH.RAJESH K.SHARMA /

SMT. SACHIN KUMARI 
Maths NP

H. A. KADARI /

PGT CHEMISTRY 
Hindi(3-5) VLB  Gaje Singh(Sup.)

ANKUR MODI /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F)  
SH.GAJE SINGH / SMT.SUNITA RATHORE
XI A  Hindi SS Sen

DASHRATH BUTOLIYA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Physics HRG

SH.MOHANLAL JANGIR /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
English PD

PUNIT DASHORA /

SMT. SACHIN KUMARI 
Maths / Bio

BABU LAL MEENA /

PGT CHEMISTRY 
Chemistry

HARI RAM GODARA /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F) 
SH. SHIV SHANKER SEN / SMT.SUNITA RATHORE
XI B Economics SK

DASHRATH BUTOLIYA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Hindi SS Sen

SH.MOHANLAL JANGIR /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
History

PUNIT DASHORA /

SMT. SACHIN KUMARI  
Geography

BABU LAL MEENA /

PGT CHEMISTRY  
IP/CS (PGT CS)

HARI RAM GODARA /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F)  
SH. SHIV SHANKER SEN / SMT.SUNITA RATHORE
XII A  English PD

DASHRATH BUTOLIYA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
Chemistry

SH.MOHANLAL JANGIR /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Maths / Bio

PUNIT DASHORA /

SMT. SACHIN KUMARI  
Physics

BABU LAL MEENA /

PGT CHEMISTRY  
Hindi SS Sen

HARI RAM GODARA /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F)  
SH. SHIV SHANKER SEN / SMT.SUNITA RATHORE
XII B History

DASHRATH BUTOLIYA /

SMT. NIVEDITA CHANDRAWAT
IP/CS (PGT CS)

SH.MOHANLAL JANGIR /

SMT. SUNITA MAUNGKOI / TGT MATHS 
Economics

PUNIT DASHORA /

SMT. SACHIN KUMARI  
English

BABU LAL MEENA /

PGT CHEMISTRY  
Geography

HARI RAM GODARA /

SMT. NEHA PANT/COUNSELLOR (F)  
SH. SHIV SHANKER SEN / SMT.SUNITA RATHORE

Please edit this content section.