शैक्षणिक अनुसूची
Thur 16 May 2019 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय, करनाल,

Jawahar Navodaya Vidyalaya Karnal

Time Table

Online Teaching Time-Table

   PERIODS→   1 2 3 4   5
S.No.   From 08:00 AM From 09:00 AM From 10:00 AM From 11:20 AM   From 12:20 PM
  CLASSES↓  
 
VII - (A+B)

English(1,3,5)

 

 Science(2,4,6)

Maths (1,3,5)

Malyalam (1,3,5)

Hindi (2,4,6)

Music-1

Computer-2

 

 P.E.du-1

S.Sc. (2,4,6)

Art-3

       
VIII - (A+B)

Malyalam (2,4,6)

Phy Edu-1

Computer-4

Music-2

Hindi-1,3,5

Science (1,3,5)

Art-6

 English (1,3,5)

Maths (2,4,6)

 

   S.Sc. (1,3,5)            
IX- (A+B)

Biology-1

Physics-2

S.Sc. (3,5,6)

Malyalam (3,4,5)

Music-6

Chemistry-1

Maths (2,4,6)

Economics-5

Hindi (1,3,5)

English (2,4,6)

 

 

 P.Edu.-2

Art-6

     
X(A+B)        

 

 

           
XI -(A) Physics (1,3,5)

Computer (1,2,3)

Chemistry (2,4,6)

English (1,3,5)

Hindi (2,4,6)

Biology (1,3,5)

Chemistry (2,4,6)

  Maths (2,4,6)      
XI-(B) Economics (1,3,5)

B.St. (1,3,5)

Accountancy (2,4,6)

English (1,3,5)

Hindi (2,4,6)

    Maths (2,4,6)      
XII-(A)                  
XII - (B)                  

 

S.No.

   PERIODS→  

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 
 

08:20 - 09:00 am

09:00 - 09:40 am

09:40 - 10:20 am

10:20 - 11:00 am

 

11:15 - 11:50 am

11:50 - 12:25 pm

12:25 - 01:00 pm

01:00 - 01:35 pm

 
TEACHERS↓
                 
1
PRINCIPAL                 (Sh. JRS YADAV)
          XI - A (3,4 XII - A (4,6)    
2
VICE PRINCIPAL     
      X - A (3)                  X - B (4)   XII - B  (2)            XI - A (5,6) XII - A (2,3)               XI - B (5)                VI - A (6)   VI - B (6)
3
PGT (PHYSICS)     (Sh. DINESH SARASWAT)
XI - A (1-6) XII - A (1-6)   IX - A (1-3)                  X - A (4-6)   X - B (1-3)              IX - B (4-6)   XII - A (1,2)             XI - A (3,4) XII - A (1,2)           XI - A (3,4)
4
PGT (MATHS)    (Sh. S.S. CHAUHAN)
XII - (A + B)             (1-6) VI - A (1-6)   XI - (A+B)              (1-6)   XI - (A+B) (1)                VI - B (2-6) XII - (A+B) (1) XII - (A + B) (3)                     XI - (A + B) (5) VI - B (1)                XII - (A + B) (3)                XI - (A + B) (5)
5
PGT (ECONOMICS)    (Sh. VINOD KUMAR)
  XII - B (1-6) XI - B (1-6)  IX - B (1,2)           IX - A (1-3)            X - A (4-6) XI - B (1-3) XII - B (4 - 6) X - B (1,5-6)                  IX - B (3)            
6
PGT (HINDI)        (Sh. DIMPLE SHARMA)
XII - B (1-5) IX - (A + B) (2,4,6)  (Mig.) XI - A (1-5) XI - B (1-5)   XII - A (1-5)   XI - A (1)                XII - B (3)           XII - A (4)           XI - B (5) XI - A (1)                XII - B (3)              XII - A (4)             XI - B (5)
7
PGT (COMMERCE)      (Smt. CHARU GOYAL)
XI - B (1-6)                  (B.St.) XI - B (1,2)   (A/C) XII - B (1-6)   (A/C) XII - B (1)    (B.St.)   XII - B (1) (B.St.)              XI - B (2-6)  (A/C) XII - B (2-6)  (B.St.) XI - B (1,2) B.St.    XI - B(6) (A/C) XII - B (1,2)  (A/C)                                XII - B (4)                                  ( B.St.)
8
PGT (CHEMISTRY)     (Sh. AMIT BANSAL)
  XI - A (1-6) X - A (1-3)         IX - A (4-6) XII - A (1-6)   IX - B (1-3)               X - B (4-6)   XII - A (1,2)             XI - A (3,4) XII - A (1,2)           XI - A (3,4)
9
PGT (BIOLOGY)        (Sh. KAMALJEET)
XII - A(1-6)   IX - A (1-3)              X - A (4-6) XI - A (1-6)   XI - A (1) XII - A (1)                      X - B (2-4) XII - A (3)               XI - A (5) IX - B (2,4,6)    XII - A (3)             XI - A (5)
10
PGT (HISTORY)    (Smt. RASHMI RANJAN)
VIII - B (1-6)   IX - B (1-6) IX - A (4-6)   IX - A (4-6) X - A (3) X - B (1-6) X - A (1,2,4-6)
11
PGT (IT)                      (Sh. SONU)
  XI - B (3,4) XI - A (1-5) IX - B (3,4)              X - B (5,6)   XII - A (1-5) X - A (1,2) XI - A (1)                 XII - A (4) XI - A (1)                IX - A (2,3)       XII - A (4)              XII - B (5,6)
12
PGT (ENGLISH)          (Sh. MUKESH KUMAR)
    XII - A (1-6) XII - B (2-6)   XI - A (2) XI - A (1-6) XII - B (1,2)               XI - B (3,4)          XII - A (5)            XI - A (6) XI - B (1-4,6)         XII - A (5)
13
TGT (ENGLISH)       (Sh. SANGEETA KHANDUJA)
X - B (1-6) VIII - B (1-6)   VI - B (1-6)     IX - B (1-6) VII - B (1-6) VIII - B (2)              X - B (3)                    IX - B (5)                 VII - B (6) 
 
 
                 
14
TGT (ENGLISH)          (Smt. GEETANJALI)
X - A (1-6) VIII - A (1-6) VI - A (1-6)       IX - A(1-6) VII - A (1-6) VIII - A (2)          X - A (3)            VII - A (4)           IX - A (5)
 
 
                 
15
TGT (HINDI)           (Sh. SUNITA PATEL)
VI - A (1-6) IX - A (1-6)    (Non  Mig.)   VII - A (1-6)     VIII - A (1-6) X - A (1-6) VI - A (2)          VII - A (3)       VIII - A (4)
 
 
                 
16
TGT (HINDI)        (Smt. KAVITA)
VI - B (1-6) IX - B (1-6)    (Non  Mig.) X - B (1-6) VII - B (1-6)     VIII - B (1-6)   VI - B (2)               VII - B (3)           VIII - B (4)
 
 
                 
17
TGT (MATHS)         (Sh. P.S. KHATTRI)
IX - B (1-6) X - B (1-6)   X - B (1,2)     VII - B (1-6) VIII - B (1-6) IX - B (1)            VII - B (2)              VIII - B (3)
 
 
                 
18
TGT (MATHS)      (Sh. MANOJ KUMAR JHA)
IX - A (1-6) X - A (1-6)   X - A (1,2)     VII - A (1-6) VIII -A (1-6) VII - A (2)               VIII - A (3)           IX - A (6)
 
 
                 
19
TGT (SCIENCE)       (Sh. R.S. TOMAR)
VIII - A (2-6)   VII - B (1-5) VIII - B (2,3)   VII - A (1-5) VI - B (1-6) VI - A (1-6) VIII - B (1,5-6)
20
TGT (S.Sc.)             (Sh. DEVENDER KUMAR)
VII - A (1-6) VII - B (1-6)   VIII - A (1-6)    VI - A (1-6)   VI - B (1-6)  
21
TGT (MALYALAM)         (Sh. RAJEEV KUMAR)
  VI - B (1-6) VIII - A (2,3,6) VI - A (1-6)   VIII - B (1-6)    IX - (A + B) (Non - Mig.) (1-3) VIII - A (1,5-6)
 
 
                 
22
TGT (MALYALAM)         (Smt. Ambili)
  IX - (A + B) (1) (Mig.) VII - A (1-6)     VII - B (1-3,6)   IX - (A +B) (Mig.) (1-3) VII - B (4,5)
 
 
                 
23
PET (F)                        (Smt. KELAPATI)
    VI - B (1,2)                              VIII - B (5,6)     VIII - A (4,5) VI - A (1,4)              X - A (5,6)   X - B (2,4)
24
PET (M)                       (Sh. ASHOK KUMAR)
VII - B (5,6) VII - A (1,2)           IX - (A + B) (3,5)   (Mig.)       XII - B (6) XI - B (4) XI - A (2)                 IX - B (4)                       IX - A (5)               XII - A (6)  
25
LIBRARIAN          (Sh. T.R. ANAND)
VIII - A (1)           VII - B (2,3)  VII - A (3,4)         XI - B (5,6) VIII - B (1-2)              XI - A (6) IX - B (5,6)   X - A (1,2)       VIII - A (3)           XII - B (4,5)       XII - A (6) X - B (1,5)          VI - A (2,3)   IX - A (1,4)                  XI - A (2)                    VI - B (3,5)          XII - A (6)
26
ART TEACHER           
VII - B (1,4) VII - A (6)  VIII - B (3,4)          VI - B (5) X - B (3)   VIII - A (1,2)       XII - B (3) X - A (4)                 XII - A (5)              XI - B (6) IX - A (4)                 IX - B (6) VI - A (1,3)          VI - B (4)               VII - A (5)             XI - A (6)
27
MUSIC TEACHER      (Sh. ASHOK KUMAR)
  VII - A (5) VIII - A (1,5)         VI - B - 4           VII - B (6) VIII - B (5,6)   VI - B  (1)                        X - A (3)                 VII - A (6) VI - A (5)                 X - B (6) IX - B (5)                IX - A (6) VII - B (1)                VI - A (6) 
28
FCSA                       
XII - B (6)   VIII - A (4)             VI - B (3,6) VIII - B (1,4)         XI - B (6)   XI - B(Hindi grp.) (1)           VII - B (4,5)          VIII - A (6) XII - B (Hindi grp.) (1)   VII - A (1,6)       VI - A (4,5)

S.No.

CLASS/DAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

1 VI - A  P S KHATTRI AMBILI MB   KAVITA LAHAN  DEVENDER KUMAR R S TOMAR
2 VI - B  R S TOMAR  SANGEETA KHANDUJA M K JHA   SUNITA PATEL AMBILI M B
3 VII - A  SANGEETA KHANDUJA  RAJEEV KUMAR  DEVENDER KUMAR  RAJEEV KUMAR M K JHA
4 VII - B  RAJEEV KUMAR  SUNITA PATEL  SANGEETA KHANDUJA  R S TOMAR DEVENDER KUMAR
5 VIII - A  GEETANJALI ROHILLA  RASHMI RANJAN  AMBILI M B  KAVITA LAHAN P S KHATTRI 
6 VIII - B  DEVENDER KUMAR  GEETANJALI ROHILLA  R S TOMAR  AMBILI M B KAVITA LAHAN 
7 IX - A  M K JHA  VINOD KUMAR  AMIT BANSAL DINESH SARASWAT SUNITA PATEL 
8 IX - B RASHMI RANJAN  M K JHA  SUNITA PATEL SANGEETA KHANDUJA VINOD KUMAR 
9 X - A DINESH SARASWAT KAMALJEET BHATTI RASHMI RANJAN P S KHATTRI GEETANJALI ROHILLA
10 X - B AMIT BANSAL P S KHATTRI GEETANJALI ROHILLA KAMALJEET BHATTI RASHMI RANJAN
11 XI - A  S S CHAUHAN/ KAMALJEET BHATTI  AMIT BANSAL  DINESH SARASWAT MUKESH KUMAR DIMPLE SHARMA/ SONU 
12 XI - B VINOD KUMAR  S S CHAUHAN/ DIMPLE SHARMA  CHARU GOYAL CHARU GOYAL  MUKESH KUMAR 
13 XII - A DIMPLE SHARMA/ SONU DINESH SARASWAT MUKESH KUMAR AMIT BANSAL S S CHAUHAN/ KAMALJEET BHATTI
14 XII - B MUKESH KUMAR CHARU GOYAL VINOD KUMAR S S CHAUHAN/ DIMPLE SHARMA CHARU GOYAL


 

S.No. CLASS/
DAY
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 Academic Building SH. T R ANAND SH. T R ANAND SH. SONU SH. T R ANAND SH. SONU
SH. ASHOK SAGAR SH. ASHOK SAGAR SH. RAJEEV KUMAR SH. UPENDER RAJPUT SH. ASHOK SAGAR
MS. MEGHAVI SAINI MS. MEGHAVI SAINI DR. NAVITA MS. MEGHAVI SAINI MS. MEGHAVI SAINI
2 MESS HALL METRON 1   METRON 1 METRON 1   METRON 1  METRON 1
MS. TARUNA RAJPUT MS. TARUNA RAJPUT MS. TARUNA RAJPUT  MS. KAVITA LAHAN  MS. TARUNA RAJPUT
METRON 2  METRON 2  METRON 2  METRON 2  METRON 2
Computer Lab Time Table (2022-23)
  PERIODS
1 2 3 4   5 6 7 8
8:00 AM 8.40 AM 9:20 AM 10:00 AM   10:55 AM 11:35AM 12.10 PM 12.45 PM
8.40 AM 9:20 AM 10:00 AM 10:40 AM   11:35AM 12:10 PM 12.45 PM 1.20. PM
CLASS   VII A (1)
IX B (4)
VI B (5)
VI A (1)
VII B (4)
XI Sc.(2,3,5,6)
IX A (4)   XII Sc. (1-6) XI Sc. (1,2)
XII Sc. (3,4)
IX B (1)
X B (2)
XI Sc. (4)
XII Sc. (6)
VIII B (1)
XI Comm(2)
VIII A (3)
XII Sc. (4)
X A (5,6)