Academic Schedule
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under MHRD ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय बागेश्वर

Jawahar Navodaya Vidyalaya Bageshwar

Time Table

 

 
VI A English 1 - 6 Assamess 1 - 6 com 1, Science 2 - 6 S.Sc 1 - 6   Maths 1- 6 Hindi 1 - 6 Hindi 1, P.Ed. 2, Lib. 3, Music 4, Art 5, Eng 6 Hindi 1, P.Ed. 2, Lib. 3, Music 4, Art 5, Eng 6
VI B Hindi 1-6 Maths 1-6 English 1-6 Assamess 1-6   S.Sc. 1-6

Science 1-3& 5-6, Com 4

 

Eng 1, Music 2, P.Ed. 3, Art 4, Lib 5, hindi 6 Eng 1, Music 2, P.Ed. 3, Art 4, Lib 5, hindi 6
VII A S.Sc. 1-6 Hindi 1-6 Maths 1-6 English 1-6   Science 1-6 Com 1, Assamess 2-6 Music 1, eng 2, Hindi 3, Lib 4, P.ed. 5 , Art 6 Music 1, eng 2, Hindi 3, Lib 4, P.ed. 5 , Art 6
VII B english 1-6 Science 1-6

Asssamess 1-5,Com 6

 

Maths 1-6   Hindi 1-6 S.Sc. 1-2 SST 3-6 Eng 1,SSt. 2, Art 3, Hindi 4, Music 5, Lib 6 Eng 1,SSt. 2, Art 3, Hindi 4, Music 5, Lib 6
VIIIA Science 1-4, Phy 5-6 Assamess 1-5, AEP 6 Hindi 1-6 Maths 1-6  

S.Sc. 1-4,6       Com 5

 

English 1-4,6     Com 5

 

Art 2, Lib 1, Music 3, Hindi 4, Eng 5, P.Ed. 6 Art 2, Lib 1, Music 3, Hindi 4, Eng 5, P.Ed. 6
VIIIB Maths 1-6 Hindi 1-6

S.Sc. 1-5

 

, AEP 6

Lib 1-2, Science 3-6   English 1-6 Assamess 1-5, Com -6 art 1, Phy 2, Hin 3, Eng 4, P.Ed. 5, Music 6 art 1, Phy 2, Hin 3, Eng 4, P.Ed. 5, Music 6
IX S.Sc. 1-6 Hindi 1-5 Eng 1-2&4-6, Com 3 Phy 1-3, Bio 4-5, AEP 6   Art 1, Chem 2-3, ASSamess 4-6 Maths 1-6 Ass-1, S.sc 2, Eng 3, P.Ed 4, Hindi 5, Chem 6 Ass-1, S.sc 2, Eng 3, P.Ed 4, Hindi 5, Ass-6
X hindi 1-6 Maths 1-6 Eng 1-6 S.sc. 1-6   Bio 1-3, Chem 4-6 Lib 1-2, Phy 3-5, Art 6 Maths 1, Hindi 2, Com 3, P.ed. 4 , SSC 5, Eng 6 Maths 1, Hindi 2, Com 3, AEP 4 , SSC 5, Eng 6
XI Maths/Bio 1-6 Chem 1-6 Physice 1-6 Hindi 1-6   English 1-6 AEP 1, Ped. 2 , Bio/Lib 3, Lib 4, Phy 6, Chem 5 Maths/Bio 1, Chem 2, Phy 3, eng 4, com 5,hindi 6 Maths/Bio 1, Chem 2, Phy 3, eng 4, com 5,hindi 6
XII English 1-6 Physics 1-6 Maths/Bio 1-6 Chem 1-6   Hindi 1-6 Phy 1, Bio/Lib 5, Chem 3, Lib 4, AEP 2, PPl 6 Chem 1, Phy 2, Maths/bio 3, hindi 4, eng 5, com 6 Chem 1, Phy 2, Maths/bio 3, hindi 4, eng 5, com 6

 

 

Teacher Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
MS KIRTI PANWAR (PRINCIPAL) - - - VI A 3 VI B 4 XII 6, XI 2 IX 2,X 5 IX 2,X 5 8
MS PRABHA VERMA (VP) VII A6 VI A1   VIB 6 VIII A5 VII B1 VIII B 5XII 4X 2 IX A 4 XI6 X2  
MR G S GUNGIYAL (PGT HISTORY) IX 1-6  VIII A 6 AEP VIII  B 6 AEP   X 1-6  VIII A 1-4,6  - -  
MR BRIJ MOHAN (PGT CHEMISTRY)  XI 1-6 XII 1-6  X 4-6 IX 2-3 XII 3,XI 5 XII 1, XI 2  
MR M S BHADORIYA (PGT ENGLISH) XII 1-6  - IX 1-2& 4-6  XI 1-6  IX 3, XI 4, XII 5  X 3, XI 4, XII 5   
PGT PHYSICS - XII 1-6  XI 1-6 IX 1-3 - XII 1, XI 6, X 3-5 XII 2, XI 3 XII 2, XI 3   
PGT MATHS XI 1-6  - XII 1-6  IX 1-6  XII 3, XI 1  XII 3, XI 1    
MS BINDU MAURYA (PGT BIO) XI 1-6  - XIII 1-6  IX 4-5 , XI 6 AEP  X 1-3 XII 4, XII 2AEP, XI 1 AEP, XI 3 XII 3, XI 1  XII 3, XI 1   
MS VEERBALA TOMAR(PGT HIN DI) - IX 1-5  XI 1-6  XII 1-6  XII 4, XI 6, IX 5  XII 4, XI 6, IX 5    
MR P S MALIK(TGT HINDI) VI B 1-6 VIII B 1-6  VIII A 1-6  VI A 1-6  VIII A 4, VIIIB 3, VIA 1, VI B 6  VIII A 4, VIIIB 3, VIA 1, VI B 6    
MR B S YADAV (TGT HINDI) X 1-6 VIIA 1-6  - - VII B 1-6 - VII A 3, VIIB 4, X 2 VII A 3, VIIB 4, X 2  
 MR VINAYAK RAO (TGT SST) VII A 1-6 - VIIIB 1-5 VI A 1-6 VI B 1-6 VIIB 1-6 - -  
MS GEETA RAWAT (TGT SCIENCE) VIIIA 1-4  VIIIB 1-6 VI A 2-5 VIIIB 3-6 VIIA1-6 VI B 1-3 &5-6 - -  
MR DINESH SINGH (TGT ENGLISH) VII B 1-6  - X1-6 VIIA 1-6 - - VII A 2, VII B 1,X 6 VII A 2, VII B 1,X 6   
MR KULDEEP SINGH (TGT ENGLISH) VII A 1-6 - VII B 1-6 - VIII B 1-6 VIIIA 1-4,6 VIIB 1, VIIA6, VIIIA 5, VIIIB 4 VIIB 1, VIIA6, VIIIA 5, VIIIB 4   
MS RAKHI BALA (TGT MATHS) VIII A 5-6 X 1-6 VIIA 1-6 VIIB 1-6 - - X 1, VIIIB 2 X 1, VIIIB 2  
MR H K PANDEY (TGT MATHS) VIII B 1-6  VI B 1-6 - VIIIA 1-6 VI A 1-6 - - -  
MR R CHAUDHARY (TGT ASSAMESS)  - VI A 1-6 - - IX 4-6 VIIIB 1-5 IX 1 IX 1   
MR S TALUKDAR (TGT ASSAMESS) VIIIA 1-5 VII B 1-5 VI B 1-6 - VIIA 2-6 - -  
MR A K SHARMA (LIB) IX 6 - VIIIB 1-2 - XII 5, XI 4,X 1-2 VIII A 1, VIIA 4, VII B 6, VI A 3, VIB 5 VIII A 1, VIIA 4, VII B 6, VI A 3, VIB 5   
MS NAMITA SINGH (PET(F)) - - - - - IX 4, VIIIA 6, VIIIB 5, VI A 2 IX 4, VIIIA 6, VIIIB 5, VI A 2   
MR C S JOSHI (PET(M))  - - - - - XI 2,  X 4, VIB 3, VIIA 5,VIIB 2  VIB 3, VII A 5, VII B 2   
MS AKANSHA (MUSIC TR.) - - - - - VIII A 3, VIIIB 6, VIIA 1, VIIB 5, VIA 4, VI B 2 VIII A 3, VIIIB 6, VIIA 1, VIIB 5, VIA 4, VI B 2   
MS KIRAN (ART) - - - IX 1 - VIIIA 2, VIIIB 1, VIIA 6, VII B 3, VI A 5, VI B 4 VIIIA 2, VIIIB 1, VIIA 6, VII B 3, VI A 5, VI B 4   

 

CLASS Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

XII Sc

VT  PHY MATHS/BM  MSB  BM 

XI Sc

MSB  MATHS/BM  BM  VT  PHY 

X A

CHEM(3,4)/BIO(1,2,5)  DS  PHY(3,4)/BSY(1,2,5)  GSG  RB 

IX (A+B)

CHEM(1,2,5)/BIO(3,4)  GSG   PHY(1,2,5)/BSY(3,4) VKS  MSB 

VIII(A+B)


Remedial

HKP/AKS  KS/RC  GR/KM  RC/FCSA  GSG/RC 

VIII(A+B) Supervised

HKP KS RC CSJ PSM

VII


Remedial

DS/AY  HC/AKS  ST/BT  RB/NS  GR/KM 

VII  Supervised

PSM BSY CSJ DS BSY

VI


Remedial

GR/ST  PSM/BT  HKP/AKS  VR/ST  KS/AKS 

VI Supervised

CSJ PSM KS ST CSJ

IX & X Supervised

BSY RB DS RB HKP

XI & XII Supervised

PHY MSB BM BM MATHS

GIRLS

ART & NS AY & NS AY & VT ART & NS VT & AY
Days/Period I II III IV   V VI VII VIII SUPERWISED STUDY
Monday VIA MATHS  VIB SC. VIIIA SC. XI BIO

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIA MATHS  X S.SC. IXB MATHS  IXA S.SC.   
Tuesday X PHY.  VIIB MATHS  VIIIB ENG.  VIIIA S.SC.  VIB MATHS  IXB ENG.  VIIIA ENG  IXB S.SC. VI PISA
Wednesday VIIB SC  VIIIA MATHS  XII MATHS   VIIIB MATHS XI ENG  X CHEM.  VIIB HINDI  IXA HINDI  VII PISA
Thursday XI HINDI  IXB HINDI  X MATHS  XII PHY  VIIB S.SC.  VIIA SC.  VIIIB SC  XI MATHS  VIII PISA
Friday VIIA S.SC.  XI PHY  VIIA ENG.  X HINDI  XII HINDI  VIB ENG.  IXA ENG.  VI SC.   
Saturday X ENG  IXA MATHS  XI CHEM.  VIIB ENG.  VIIIA HINDI  VIIIB S.SC.  VIA S.SC.  XII ENG   

 

 

 KIRTI PANWAR Principal

 

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEVENSES

    Hindi VIA  Hindi VIA, 
Tuesday             P.Ed. VIA  P.Ed. VIA  
Wednesday             P.Ed. VIB   P.Ed. VIB
Thursday             MUSIC VIA  MUSIC VIA 
Friday             Art VIA Art VIA
Saturday              ENG VIA  ENG VIA 

 

 
Days/Period I II III IV V VI VII VIII SUPERVISED STUDY
Monday  VIIIB     VIB  VIA        IXA ACP
Tuesday  VIIIB     VIB  VIA    VIIB  VIIB  VIIIA ACP
Wednesday       IXB       VIIA VIIA  VIIA ACP
Thursday        VIIIB     IXA  IXA  VIIIB ACP
Friday       VIIIB       XII XII  IXB ACP
Saturday              XI XI  VIIB ACP