Academic Schedule
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

जवाहर नवोदय विद्यालय,सरकंडी, बिन्दकी, फतेहपुर

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sarkandi, Fatehpur

Time Table

 

Periods/

Class

1st 2nd 3rd 4th   5th 6th 7th 8th  
VI A ENGLISH (RP)(1-6) MATHs (1,3-5) (A.B) HINDI (2,6) S.St(1-5),COMP(6) SCI.(1,3-6) SCI(2) NP  

HINDI

(1-6) NPM

Maths (1) COMP(2) ENG(3-4) ART(5-6)

Music(2,5), PHE(1,4)

BANGLA(3) MATHs(6) AB

Lib(1,4),

BANGLA

(2-3,5-6)

 
VI B S.St. (1-2,4-6) HINDI (3)

SCI(1,3-6)

SCI(2) AB

ENG(1-6)

ARUNA

BANGLA

(1-3) 

HINDI

(4-6) BP

 

MATHs

(1-6)

AB

HINDI(1-2)

BP

HINDI(3-4)

VS

ENG(5-6)

ART(1-2)

LIB(4-5)

COMP(3,6)

MUSIC(1,6)

PHE(2-3)

BANGLA

(4-5)

VII A

MATHs

(1-6)

N.P

S.St

(1-3,5-6)

HINDI(4)

BP

SCIENCE

(1-6)

HINDI

(1-3) BP

BANGLA

(4-6)

 

ENGLISH

(1-6)

ARUNA 

ENG(1-2),

LIB(3-4)

HINDI(5-6)

BP

COMP(1)

BANGLA

(2,5)

HINDI(3)

ART(4)

MUSIC(6)

HINDI(1)

MUSIC(4)

ART(3)

PHE(5-6)

COMP(2) 

 

 

 VII B

HINDI(10 BP

COMP(2)

ENG(4-6)

MV

MATHs

(1-6)

NP

ENG(1-4)

MV

BANGLA

(5-6)

 S.St

(1-2,4-6)

BANGLA(3)

 

 Hindi

(1-6)

BP

LIB(1-2)

HINDI (3)

SCI(4-6)

SCI(1-3)

MUSIC(4)

ART(5)

COMP(6)

PHE(1,4)

ART(5)

BANGLA(2,6)

MUSIC(3)

VIIIA

SCI(1-4)

BANGLA

(5-6)

ENG(1-6)

MV


 

MATHs

(1-6)

NP

BANGLA

(1,2,4)

COMP(3)

SCI(5-6) AB

 

S.St(1-3)

ENG(4) MV

LIB(5-6)

HINDI

(1-6)

NP

MUSIC(1)

ENG(2)MV

S.St(4)

PHE(5) KS

PHE(6) PT

AEP(3) SN

HINDI(1,6)

ART(2,4)

S.St(5)

COMP(3)

 
VIIIB

Hindi

(1-6) 

NPM

BANGLA

(1-4)

HINDI

(5-6)

NPM

Maths

(1-6)

AB

ENG(1-6)

MV

 

Lib (1-2)

SCI(3-6)

S.St

(1,3-5)

MUSIC(4)

AEP(6)

SN

SCI(1-2)NP

ART(3,6)

ENG(5)

COMP(4)

BANGLA(1)

ENG(3)

PHE(2,5)

S.St(4)

COMP(6)

 
IX-A

S.St.

(1-6)

 

ENG

(1-6)

(ARUNA)

HINDI

/BANGLA

COURSE-A

(1-6)

 

 

 

Maths

(1,3-6)

NP

COMP(2)

 

CHEM.

(1-3)

BIO(4-6)

MUSIC(1)

S.St.(2)

ART(3)

PHE(4-6)

PHE(1,3)

ENG(2)

HINDI(4-6)

VS

COMP(1)

MATHs(2-3)

S.St.(4)

Lib(5-6)

 
IX-B

 MATHs

(1-6)

AB

 S.St

(1-6)

 HINDI (BP)

/BANGLA

COURSE-A

(1-6)

 ENG

(1-6)

ARUNA 

 

  BIO(1-3)

PHY(4-6)

CHEM

(1-3)

S.St(4,6)

MATHs(5)

 ENG(1)

ARUNA

Lib(2-3)

HINDI-B

(4-6) VS

ART(1)

MUSIC(2)

PHE(3,6)

COMP(4-5)

 
X

 HINDI

(1-6)

ENG

(1-6)

 S.St.

(1-6)

MATHs

(1-6)

 

 PHY(1-2)

CHEM(4-6)

MATHs(3)

BIO(1-3)

ENG(4)

S.St(5)

MATHs(6)

S.St(1)

PHE(2-3)

PHY(4)

COMP(5)

Lib(6)

S.St.(1)

ENG(2)

Lib(3)

COMP(4)

MUSIC(5)

ART(6)

XISC

MATHs

/BIO

(1-6)

Chem

(1-6)

PHYSICS

(1-6)

ENG.

(1-6)

 

HINDI

(1-6)

COMP(1)

GS(2) VS

ENG.(3)

MATHs

/BIO(4)

LIB(5-6)

MATHs/BIO

(1)

CHEM(2,5)

PHY(3)

COMP(4)

PHE(6)

MATH/BIO(1)

CHEM(2)

PHY(3,6)

PHE(4)

HINDI(5)

 
XIISC

 PHY

(1-6)

 MATHs/BIO

(1-6)

 CHEM.

(1-6)

HINDI/CS

(1-6)

 

 ENG.

(1-2,4-6)

PHY(3)

HINDI/CS

(1)

PHY(2-3)

CHEM(4)

MATHs/BIO

(5)

GS(6)

 LIB(1)

PHE(2)KS

ENG(3)

MATHs/BIO

(4)

COMP(5)

CHEM(6)

PHE(1)

LIB(2)

ENG(3)

MATHs/BIO(4)

CHEM(6).

 

Teacher Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Mr. Shri Kant Pandey


Principal

XII(4)

---

XI(1-2)

----

XII(3),

IX-B(6)

XII(3)

IX-A(4)

XI(3)

X(4)

XI(3)

10

Mrs. Shashi Agrawal 

Vice Principal

 

 

 

VII-A

(1)

IX-B(5)

VII-B(4)

VIII-A(2)

VIII-B(3)

X(6)

X(3)

XI(4),

XII(6)

XII(5)

XI(1)

IX-A(3)

12

Mr. Balram Singh Prajapati


PGT ( PHY)

XII

(1-6)

 -----

XI

(1-6)

 ----

X(1-2)

XII(3)

IX-B(4-6)

XII(2-3)

IX-A

(4-6)

XI(3)

X(4)

XI(3,6)

27

Mrs. Vandya Srivastava PGT (Hindi)

 

 

x

(1-6)

VI-A(2,6)  

XII

(1- 6)                                 

XI

(1-6)

XII(1)

XI(2)GS

VI-B

(3,4)

IXA+B(4-6)

COURSE-B

XI(5)

 

27

Mr.  Ummid Ali Khan

PGT ( Chemistry)

-----

XI

(1-6)

XII

(1-6)

------

IX-A(1-3)

X(4-6)

IX-B

(1-3)

XII(4)

XI(2,5)

XII(6)

XI(2)

XII(6)

27

Mr. Umesh Chandra Verma

PGT ( Geo)

IX-A

(1-6)

IX-B

(1-6)

 X

(1-6)

 ----- ----

IX-A(2)

IX-B

(4,6)

X (5)

X(1)

X(1)

IX-A(4)

25

Mr.Rahul Pandey

PGT ( Eng )

VI-A

(1-6)

X(1-6)

-----

XI(1-6)

XII

(1-2,4-6)

XI(3),

X(4)

XII(3) X(2), XII(3) 28

Mr. Anand Narayan Sharma


PGT ( Maths)

XI

(1-6)

XII

(1-6)

----- X(1-6)

X(3)

XI(4)

XII(5)

X(6)

XI(1)

XII(4)

XI(1)

XII(4)

26
Mrs. Kalpana Sagar

PGT ( Bio)

XI

(1-6)

XII

(1-6)

------ ------

IX-B(1-3)

IX-A(4-6)

X(1-3)

XI(4)

XII(5)

XI(1)

XII(4)

XI(1)

XII(4)

27

 PGT (C.S) --- ---- ---- XII(1-6)  

XII(1) CS

XII(2,6)

VIII-B(4)

XII(5) COMP

VII-B(6) COMP

X(4) 13

Mrs. Suman Pandey

 

TGT (Science)

 VIII-A

(1-4)

 VI-B

(1,3-6)

VII-A

(1-6)

VI-A

(1,3-6)

VIII-B

(3-6)

VII-B

(4-6)

VII-B

(1-3)

---- 30

Mr. Neeraj Pandey


TGT ( Maths)

VII A

(1-6)

VII-B

(1-6)

VIII A

(1-6)

VI-A(2) SC.

IX-A(1,3-6)

---- ---

VIII  B

(1-2) SC.

IX-A(2-3)

28

Mr. Anupam Bhatnagar


TGT( Maths)

IX-B

(1-6)

VI-B(2) SC

VI-A(1,3-5)

VIII B

(1-6)

VIII-A

(5-6)SC

VI-B

(1-6)

VI-A(1)

IX-B(5)

VI-A(6) ----

28

Mr. Naveen Prakash Maurya


TGT (Hindi)

VIII-B

(1-6)

VIII-B

(5-6)

IX -A

COURSE-A

(1-6)

---

VI A

(1-6)

VIII-A

(1-6)

VIII-A(2)

 

VIII A(1)

28

Mr. Bhanu Pratap Yadav


TGT (Hindi)

VII-B

(1)

VI-B

(3)                           

VII-A(4)

IX-B

COURSE-A

(1-6)

 

VII-A(1-3)

VI-B(4-6)

VII B

(1-6)

VI-B

(1-2)

VII-B(3)

VII-A

(5-6)

VII-A(3) VII-A(1)

28

Mr. Pawan Kumar Tomar


TGT  (Soc  Sc)

VI-B

(1-2

,4-6)

VII-A(1-3,5-6)

VI-A(1-5)

VII B

(1-2,4-6)

VIII-A

(1-3)

VIII-B

(1-3,5)

VIII-A(4)

VIII-B(4)

VIII-A(5)

30

Mrs. Aruna


TGT(ENG)

------    

IX-A

(1-6)

VI-B

(1-6)

IX-B

(1-6)

VII-A

(1-6)

VII-A

(1-2)

IX-A(2)

IX-B(1)

------

28

Mrs. Mithilesh Verma

    TGT(English)

VII-B

(3-6)

VIII-A

(1-6)

 

VII-B

(1-4)

 

VIII-B

(1-6)

 

-----------

 

VI-A

(3-4)

VI-B

(5-6)

VIII-A(2)

VIII-B(5)

 

VIII-B(3)

 

28

Ms. Shaheen Naseem


Musics Teacher

-----

---

 

---

----

----

IX-A(1)

VIII-B(4)

VIII-B(6)

AEP

VIII-A(1,3)

VI-A(2,5)

VII-B(4)

VII-A(6)

VI-B(1,6)

IX-B(2)

VII-B(3)

VII-A(4)

X(5)

15

Mr. Jai Prakash


Art Teacher

----

----

-----

----

------

IX-A(3)

VI-A

(5-6)

VI-B(1-2)

VIII-B(3,6)

VII-A(4)

VII-B(5)

IX-B(1)

VIII-A(2,4)

VII-A(3)

VII-B(5)

X(6)

15

Mr. Bhashkar Manik Tripathi


Librarian

----

-----

------

-----

VIII-A(5-6)

VIII-B(1-2)

VII-B

(1-2)

VII-A

(3-4)

XI(5-6)

XII(1)

IX-B(2-3)

VI-B(4-5)

X(6)

VI-A(1,4)

XII(2)

X(3)

IX-A(5-6)

22

Mr. Kamlesh Singh


PET(Male)

 ---

---

---

----

----

----

IX-A(1,3)

XII(2)

VIII-A(5)

XI(6)

XII(1)

VIII-B(2,5)

IX-B(3,6)

XI(4)

11

Mrs. Praveena Tripathi


PET(Female)

---

----

----

----

----

---

VI-A(1,4)

X(2-3)

VIII-A(6)

VII-B(1,4)

VI-B(2-3)

VII-A(5-6)

11
 FCSA

VII-B(2)

VII-A(1)

VI-A(6)

IX-A(2)

VIII-A(3)

-----

VI-A(2)

XI(1)

VII-A(1)

VIII-B(2)

VI-B(3,6)

XI(4)

X(5)

IX-A(1)

VII-A(2)

VIII-A(3)

IX-B(4-5)

VIII-B(6)

19

 

CLASS Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

XII Sc

CHEM(MR. U.A.K)
 Phy
Mr. B.R.S.P
 
 
Hindi / C.S.
Mrs. V.S/
PGT(cs) 
 
ENG.
R.P
 
Maths / Bio
Mr. A.N.S/ 
Mrs. K.S
 

XI Sc

Phy
Mr. B.R.S. P
 
Hindi / C.S.
Mrs. V.S/
PGT(cs) 
Maths / Bio
Mr. A.N.S/ 
Mrs. K.S

 

Chem
U.A.K
 
ENG 
Mr.R.P
 

ENG 
Mr.R.P
 
 
Maths 
Mr.A.N.S
Physics/21-31
Chemistry/-1-10
Bio-11-21
Mr.BRSP/ Mr.UAK/
Mrs.KS
Hindi 
Mrs. V.S 
S.St.              
 Mr. U.C.V

IX -A


 

S.St.
MR.U.C.V
Maths
Mr. N.P
PHY-1-10
CHEM. 11-20 
BIO. 21-30 
MR. B.R.S.P/
MR.U.A.K/
SMT.K.S
Hindi/BANGLA 
Mr. B.P.Y/
TGT-BANGLA
ENG
Mrs. Aruna

IX-B


 

ENG
Mrs. Aruna
S.St.
MR.U.C.V
BIO.-1-10
PHY.-11-20
CHEM.-21-30 SMT.K.S/MR.B.R.S.P
/MR.U.A.K
Maths
Mr. A.B
Hindi/BANGLA 
Mr.N.P.M/
TGT-BANGLA

VIII-A

HINDI
MR.N.P.M
 
S.St.
MR.P.K.T
 
ENG. 
MR.MV
 
Maths
Mr. N.P
 
Science
 Mrs. S.P
 

VIII B

S.St.
Mr. P.K.T

 
SCIENCE Mrs.S.P
HINDI 
Mr.N.P.M
ENG.
Mr.M.V
MATHs
Mr.A.B

VII A


 

Science Mrs.S.P
Hindi
Mr.B.P.Y
Maths
Mr.N.P
S.St.
Mr.P.K.T
Eng.
Mr.M.V

VII B

Maths
Mr.N.P
Eng.
Mr.M.V
Hindi
Mr.B.P.Y
Science Mrs.S.P
S.St.
Mr.P.K.T

VI 

A

Maths
Mr.A.B
Eng.
Mrs. Aruna 
Bangla
TGT-1
 
Hindi
Mr.N.P.M
Comp.
PGT-C.S.

VI B

Hindi
Mr.B.P.Y
Maths
Mr. A.B
 
Eng.
Mrs. Aruna 
 
Comp.
FCSA
 
Bangla
TGT-2
 
Saturday -

Ist Lang. Tr. 

IInd Sci.Tr.

IIIrd Maths Tr.

IVth Creative Tr.

Vth S.St. Tr.

 

V.P                                                                                                                                             Principal 

Class /Period I II III IV   V VI VII VIII
         

 

 

 

 

 

 

 

ELEVENSES

       
VI-A                
VI-B                
VII-A                
VII-B    

 Eng.(1)

Mr.M.V 

       Science (3)  
VIII-A      Maths(2) Mr.N.P          
VIII-B   Bangla (3) 

Maths(6)

Mr.A.B

       Eng.(5) Mr.M.V  
IX-A S.St.(1)   Eng.(1) Mrs.Aruna   Hindi (5) Mr.NPM  

Chem (1)

Bio.(4) Bio Lab 

 Phy.(4)  

 Maths (2,)

 

IX-B  Maths (2) Mr.A.B S.St.(2) Hindi (4) Mr.B.P.Y  

 Bio (2) -Bio Lab

Phy (6)

Chem(2)

Eng(1)

Mrs. Aruna 

 
X  Hindi (3) Eng (4)    

 Phy(3)

Chem(5)

Bio(1) Bio Lab

S.St.(5)

Maths (6)

   Comp. (1) PGT
XI  Maths/Bio(5)        Hindi(4) Eng(3) Chem(4)

Math(1)

Phy.(6)

XII  Phy.(4) Maths/Bio(6) Chem(3) C.S(2)  

 Hindi(1)

 

  Eng(3)

 

                           V.P                                                                                                                              Principal 

 

Class /Period I II III IV   V VI VII VIII

VI-A

 Eng.(1)

Mr.R.P

Maths(5)

Mr.A.B

Hindi (6)

S.St.(5) Sci.(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEVENSES

       Bangla (6)

VI-B

 S.St.(3) Sci.(1)

Eng(4)

Mrs. Aruna 

Hindi(4)

Mr.B.P.Y

 Maths(2)

Mr.A.B

     Bangla (5)

VII-A

 Maths(2)

Mr.N.P.

S.St.(2) Sci.(3)

Hindi(3)

Mr.B.P.Y

Bangla (5)

 Eng.(4)

Mrs.Aruna 

     

VII-B

 

 Maths(3)

Mr.N.P.

 

SṢt.(2)

Bangla (3)

 Hindi(6)

Mr.B.P.Y

  Sci.(1)  

VIII-A

 Sci.(4)

Bangla(5)

Eng.(4)

Mr.M.V

     S.St.(1)

Hindi(1)

Mr.N.P.M

   

VIII-B

 Hindi (6)

Mr.N.P.M

       Sci.(3) S.St.(2)    

IX-A

     Bangla (6)        

 

IX-B

               

X

           S.St.(5)    

XI

               

XII

               

 

          V.P.                                                                                                      Principal 

Days/Period I II III IV   V VI VII VIII
Monday

Computer

VI

Smt Anjali

English

VIII-B

Sh Nawang

Science

VI

Sh Yogesh

Marathi

IX-B

Sh R.Morey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVENSES

S.St

VIII-B

Sh jeetendra

IT

X-A

Smt Anjali

Computer VIII-B

Smt Anjali

Computer VIII-A

Smt Anjali

Tuesday

Computer

VI

Smt Anjali

English

VIII-A

Smt Asha

Maths

VII-A

Sh Pawan

Marathi

IX-A

Sh R K Manchare

Painting

XII

Sh Arun Tomar

Computer VIII-A

Smt Anjali

Computer VIII-B

Smt Anjali

Computer VII-B

Smt Anjali

Wednesday

Hindi

VIII-A

Smt Neena

Hindi

IX-A/B

Smt Neena/ Durga

(on rotation)

Maths

VI

Sh Vijay/Sh Lalit

F.P.

XII H&T

Sh Lalit

Maths

VII-B

Sh Pawan

English

VII-A

Smt Asha

Business Study

XII Com

Smt Nirmal

MAths

X-A

Sh Vijay

Thursday

Science

VII-A

Sh Rakesh Soni

Eco

XII Com

Smt Nidhi

Hindi

XI

Smt Darshna

Eco

XI Com

Smt Nidhi

Hindi

XII

Smt Darshna

Hindi

VIII-B

Smt Durga

Marathi IX(A+B)

Sh R. Morey

IT -B

Sh Amit

Friday

Maths

XII Sc

Sh Pawan

XI

Com

Smt Nirmal

Maths

VII-A

Sh Pawan

XII

Com

Smt Nirmal

S.St

VIII-B

Sh Jeetendra

S.St

VIII-A

Sh Jeetendra

Computer VII-A

Smt Anjali

Computer IX-A

Smt Anjali

Saturday

Computer VII-B

Smt Anjali

Maths

X-B

Sh Lalit

Science

VII-B

Sh Dinesh

English

VII-B

Sh Nawang

Maths

VII-B

Sh Pawan

IT

X-A

Smt Anjali

Hindi

VI

Smt Durga

Computer IX-B

Smt Anjali